Proposal ID: 5070102
ICCS project ID: 68006500
Acronym: ESSIC- ΣΣΚ
Type of action: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός (ΕΚ 651/2014), κωδικό ΓΓ1CL-0059188, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας 02

ESSIC- ΣΣΚ: Συνεργασία Καινοτομίας για την Προστασία και Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Duration in months: 24
Fixed keyword 1: διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Fixed keyword 2: κλιματική αλλαγή
Fixed keyword 3: Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Fixed keyword 4: έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας

Η Κλιματική Αλλαγή, οι μεταβολές που παρατηρούνται στο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια με ραγδαία αύξηση και η ένταση των φυσικών φαινομένων δύναται να αποτελέσουν συχνά απειλή για τα οικοσυστήματα και τις τοπικές τους κοινωνίες. Η πολυπλοκότητα των φυσικών συστημάτων και η αυξανόμενη τάση της στις σύγχρονες κοινωνίες και τεχνολογικές δομές, καθιστά συχνά δύσκολη τη διαχείριση των κρίσεων και καταστροφών, που προέρχονται, είτε από φυσικά φαινόμενα είτε από ανθρωπογενή δραστηριότητα. Η συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ή ακόμα και παγκόσμιας εμβέλειας, με την έννοια των επιπτώσεων, ορισμένων περιστατικών αλλάζει την οπτική γωνία της προσέγγισης και καθιστά χρήσιμη την προετοιμασία σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο. Ο συνδυασμός των ανωτέρω με την τεχνολογική ανάπτυξη συνθέτουν ένα παγκόσμιο περιβάλλον πολυπλοκότητας και αλληλεπιδράσεων και δημιουργούν την ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων. Ο συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας με τίτλο “Συνεργασία Καινοτομίας για την Προστασία και Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Κινδύνων” έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μέσω της λήψης μέτρων προσαρμογής για να αντιμετωπίσουμε τις αναπόφευκτες επιπτώσεις. Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής οδηγεί αρκετές επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών καινοτομιών, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και την ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Έτσι, δημιουργείται ένα αρκετά ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρήσεις που προωθούν στην αγορά τέτοιες τεχνολογικές καινοτομίες Βασικός σκοπός του ΣΣΚ είναι η επιτυχημένη παραγωγή και εισαγωγή νέων προϊόντων/ υπηρεσιών στην αγορά, καθώς και τα ενδιάμεσα ερευνητικά αποτελέσματα, όπως πρωτότυπα προϊόντων, πατέντες και διανοητική ιδιοκτησία εν γένει (IPR). Επιμέρους σκοποί είναι οι ακόλουθοι:

I. Συνεισφορά στην χάραξη πολιτικών και χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας II. Δημιουργία Δικτύωσης και επέκταση ΣΣΚ III. Καθιέρωση μηχανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης. IV. Δημιουργία γνώσης και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. V. Υποβοήθηση στην χρηματοδότηση της έρευνας μέσω διασύνδεσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη εργαλείων χρηματοδότησης. VI. Μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας. VII. Συγκέντρωση γνώσης και πόρων καινοτομίας VIII. Συγκέντρωση γνώσης και πόρων τεχνολογίας IX. Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στις αγορές. Ανάπτυξη αποτελεσμάτων και υπηρεσιών και αξιοποίηση αυτών. X. Εμπορική ανάπτυξη XI. Πραγματική συνεργασία μεταξύ των μελών του ΣΣΚ XII. Συγκέντρωση κρίσιμης μάζας μελών για την δημιουργία οικονομίας κλίμακας.

Ο προτεινόμενος συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας έχει σαν στόχο τη συσπείρωση των επιχειρησιακών φορέων, των οργανισμών επιστημονικής έρευνας και των τεχνολογικών επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στο αντικείμενο της ανάπτυξης προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (θεματικό τομέα) Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή. Οι εμπλεκόμενοι φορείς μέλη του ΣΣΚ κατανοούν και συνειδητοποιούν την ανάγκη συνεργασίας προκειμένου να αποκομίσουν πρόσθετα οφέλη και είναι αρκετοί σε πλήθος και δυναμική. Βασική αγορά στόχο αποτελούν 3 βασικοί τομείς:

I. Αρχές Συντήρησης Κρίσιμων Υποδομών II. Πάροχοι λύσεων διαχείρισης καταστροφών/ Φορείς Πολιτικής Προστασίας III. Κυβέρνηση/ Δημόσιες Υπηρεσίες/ Τα προϊόντα υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν από τον ΣΣΚ θα έχουν ένα ιδιαιτέρως ευρύ πεδίο εφαρμογής τόσο σε εθνικό όσο και σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά σε εθνικό επίπεδο αναφέρονται: IV. Φορείς Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών όπως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. V. Περιφέρειες και ΟΤΑ που διαχειρίζονται κτίρια και εγκαταστάσεις όπως σχολεία, Νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, χώρους συγκέντρωσης, δημόσια κτίρια κλπ. VI. Κρίσιμες υποδομές όπως Αεροδρόμια, Βιομηχανίες υψηλής επικινδυνότητας και ενδιαφέροντος όπως διυλιστήρια, Μονάδες παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ).

Η αγορά στόχος για προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με πολλούς τρόπους όπως:

  1. Ανά προσφερόμενη λύση δηλαδή για: α. Web-based σύστημα διαχείρισης καταστροφών (Web-based Disaster Management System) β. Σύστημα ειδοποίησης καταστροφών (Disaster Notification System) γ. Σύστημα επιτήρησης (Surveillance System) δ. Λύση γεωχωρικών τεχνολογιών (Geospatial Technologies Solution) ε. Λύση αποκατάστασης καταστροφών (Disaster Recovery Solution) ζ. Λύση κατάστασης επίγνωσης (Situational Awareness Solution)
  2. Ανά εργαλεία επικοινωνίας και συσκευές
  3. Βάσει γεωγραφικού διαχωρισμού
Lab URL: https://i-sense.iccs.gr/

Publications