Proposal ID: 5033209
ICCS project ID: 68005700
Role: Ε.Υ. Έργου
Acronym: POLIFOLIO
Type of action: Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

POLIFOLIO: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Duration in months: 30
Fixed keyword 1: χάραξη πολιτικής
Fixed keyword 2: πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτού κωδικα
Fixed keyword 3: συμβουλευτικές υπηρεσίες
Fixed keyword 4: crowdsourcing, system dynamics

H διαδικασία χάραξης πολιτικής συχνά περιλαμβάνει πολλούς «ωφελούμενους», (π.χ. πολίτες, πελάτες, εργαζόμενους, επιχειρήσεις) και ένα μικρό αριθμό από «αποφασίζοντες» (διοικούντες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, συλλογικών οργάνων κ.ο.κ.). Η χάραξη στρατηγικής έχει πολυπλοκότητα λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών συνδυασμών δράσεων και τον αντίκτυπο τους στους ωφελούμενους, οι οποίοι όμως έχουν περιορισμένη συμμετοχή στη σύνθεση του τελικού χαρτοφυλάκιου πολιτικής. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτομικής μεθοδολογίας και της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής ανοικτού κώδικα για τη διευκόλυνση της «συν-δημιουργίας» παρεμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους με τη χρήση τεχνικών πληθοπορισμού (crowdsourcing), της μοντελοποίησης και προσομοίωσης πολύπλοκων συστημάτων (system dynamics) και των ανοιχτών δεδομένων (open data). Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα έχει τρεις φάσεις:

Αρχικά, οι αποφασίζοντες ορίζουν Βασικούς Δείκτες Επίδοσης και περιγράφουν τα αντίστοιχα πλαίσια δράσεων σε γραφικό περιβάλλον μοντελοποίησης. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι, μέσω του συστήματος, προτείνουν συνδυασμούς δράσεων, αξιοποιώντας δυνητικά και τις προτάσεις άλλων χρηστών και ενημερώνονται για τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Τέλος, οι αποφασίζοντες αναλύουν, με τη βοήθεια μεθόδων προσομοίωσης, δυναμικών, και σύνθετων συστημάτων και πολυκριτηριακής ανάλυσης τους πολλαπλούς συνδυασμούς δράσεων των ωφελούμενων και διαμορφώνουν, ολιστικά, το χαρτοφυλάκιο των πολιτικών τους.

Το έργο βασίζεται στη σύνθεση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας από τον ακαδημαϊκό και τον ιδιωτικό τομέα και έχει προσανατολισμό προς την αγορά. Ο προσανατολισμός αυτός αντανακλάται στα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Το έργο αναλύεται σε τέσσερεις φάσεις, αποτελούμενες από αντίστοιχες διακριτές Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), με συνολική διάρκεια 30 μηνών. Το έργο περιλαμβάνει δύο πιλότους, στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη πιστοποίηση της μεθοδολογίας και λογισμικού.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

Α)Καινοτόμος μεθοδολογία για τη χάραξη πολιτικής και τη βελτιστοποίηση του σχετικού χαρτοφυλακίου, βασισμένη στις μεθόδους του πληθοπορισμού (crowdsourcing), της Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης πολιτικών και στρατηγικής με τη βοήθεια τεχνικών της Δυναμικής Συστημάτων, και μέσω της εύρεσης, συλλογής και επεξεργασίας Ανοικτών Δεδομένων για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών, της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και της υποστήριξης αποφάσεων.

Β)Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού ανοικτού κώδικα με δύο βασικά συστατικά:

  • Ένα ευέλικτο περιβάλλον μοντελοποίησης που θα επιτρέψει στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να μοντελοποιήσουν με τρόπο αποτελεσματικό και τεκμηριωμένο τις στρατηγικές/πολιτικές και τα πλαίσια δράσεων στα οποία αυτές αναλύονται.
  • Έναν εύχρηστο «πίνακα σχεδιασμού» (design canvas), κατάλληλο να επιτρέψει ακόμα και σε χρήστες δίχως κάποιο τεχνολογικό υπόβαθρο να σχεδιάσουν με ευκολία επιθυμητές δράσεις.

Γ) Ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών, ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε διαφορετικούς τύπους και ανάγκες πελατών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες και συνδυασμοί που θα προσφερθούν στην αγορά θα διαμορφωθούν με βάση τις επιταγές της μεθοδολογίας, τα χαρακτηριστικά του λογισμικού και την εμπειρία που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής τους.

Δ)Διερεύνηση των υφιστάμενων ερευνητικών πεδίων και επέκταση της γνώσης πέρα από το τρέχον επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές δραστηριότητες του έργου θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στα πεδία της μοντελοποίησης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, την επιχειρησιακή έρευνα και τα συστήματα υποστήριξης απόφασης, στη στρατηγική ανάλυση, αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής και τεχνολογίες λογισμικού, στη χρήση ανοικτών δεδομένων και στις τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων θα οδηγήσουν στη προετοιμασία δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

Lab URL: https://www.epu.ntua.gr/
Project URL: https://polifolio.gr/project

Publications