ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “Smart Blister”

Αθήνα, 29-4-2021
Αρ. Πρωτ: 7674

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων», κωδικό MIS: 5030865, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004800 και Ε.Υ. την Καθηγήτρια ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

ο απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την επιλογή του υποψηφίου στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SMART-BLISTER 6
Ειδικότητα: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός H/Υ ή κάτοχος άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, με εμπειρία σε αλγορίθμους και συστήματα αναγνώρισης μοτίβων.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου, η οποία θα δίνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων με τη χρήση blisters (αυξημένος κόστος και δυσκολία εφαρμογής σε μαζική παραγωγή).

Μέσω της παρούσας σύμβασης θα καλυφθούν ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης αλγορίθμων αναγνώρισης μοτίβων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η κατανάλωση ενέργειας αλλά και ο τρόπος λειτουργίας των αλγορίθμων αυτών ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής των IoT συσκευών.

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ 3: Υλοποίηση και επικύρωση

ΕΕ 4: Δοκιμές και αξιολόγηση – Προώθηση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων

Και στα αντίστοιχα παραδοτέα που απορρέουν από αυτές

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι στις 8/4/2022.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος κάθε σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 33.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SMART-BLISTER 7
Ειδικότητα: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός H/Υ ή κάτοχος άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, με εμπειρία σε διαχείριση μεγάλων υποδομών
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου, η οποία θα δίνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων με τη χρήση blisters (αυξημένος κόστος και δυσκολία εφαρμογής σε μαζική παραγωγή).

Μέσω της παρούσας σύμβασης θα καλυφθούν ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης πρωτοκόλλων επικοινωνίας και κεντρικού πληροφοριακού συστήματος τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους. Θα πρέπει να μοντελοποιηθεί το σύστημα ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλο όγκο δεδομένων και να δομηθεί με χρήση αρχιτεκτονικής μικρο-υπηρεσιών. Τέλος για τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση του κώδικα θα πρέπει να εισαχθούν μέθοδοι για τη διασφάλιση της ποιότητας του. Εργαλεία όπως Jenkins, GitLab CI και Ansible κρίνονται αναγκαία για το στόχο αυτό. Τέλος θα χρειαστεί να υλοποιηθούν services (με χρήση FastAPI) και αντίστοιχο γραφικό περιβάλλον (με χρήση React) ώστε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τους.

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ 3: Υλοποίηση και επικύρωση

ΕΕ 4: Δοκιμές και αξιολόγηση – Προώθηση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων

Και στα αντίστοιχα παραδοτέα που απορρέουν από αυτές

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι στις 8/4/2022.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος κάθε σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 33.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.