ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ

Αθήνα, 9-4-2021
Αρ. Πρωτ: 6438

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση δύο (2) θέσεων προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στα πλαίσιου του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής στο δεσμό1 και στο δεσμό2.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος εξωτερικής διεκπεραίωσης και υποστήριξης λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΠΙΣΕΥ

Διάρκεια Σύμβασης: 3 έτη

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Αποδεδειγμένη, τουλάχιστον 3ετής, εργασιακή εμπειρία, ως στέλεχος οργανωμένου οργανισμού / φορέα / επιχείρησης.
 • Καλές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο).
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφές με τα καθήκοντα της θέσης
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης ερευνητικών έργων και συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης.
 • Προηγούμενη Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη και εκτέλεση σχετικών εργασιών γραφείου,
 • Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης εκτελούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
 • Έλεγχος τηρούμενων timesheets εκτελούμενων προγραμμάτων,
 • Υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στα πλαίσια υλοποιούμενων προγραμμάτων,
 • Εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών εκτελούμενων προγραμμάτων-συμβάσεων,
 • Εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών έργων,
 • Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών του φορέα,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Διάρκεια Σύμβασης: 3 έτη

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τίτλος – Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής επιστήμης ελληνικού ή ξένου (νομίμως αναγνωρισμένο) ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Καλές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο).
 • Τουλάχιστον 3ετή Εργασιακή Εμπειρία ελέγχου ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τα καθήκοντα της θέσης
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία ελέγχου ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα πέραν της υποχρεωτικής.
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Προηγούμενη Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
 • Γνώση κανονιστικού πλαισίου χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Ηorizon 2020, FP7
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 • Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης εκτελούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Έλεγχος τηρούμενων timesheets εκτελούμενων προγραμμάτων συνεργατών
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας-κανονικότητας δαπανών
 • Εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών εκτελούμενων προγραμμάτων-συμβάσεων,
 • Υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στα πλαίσια υλοποιούμενων προγραμμάτων,
 • Εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών έργων.