ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “PersoRad”

Αθήνα, 7-4-2021
Αρ. Πρωτ: 6256

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για το ερευνητικό έργο με τίτλο: «Υλοποίηση φορητών εργαλείων υγείας και τεχνητή νοημοσύνη για τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας και την παρακολούθηση στον καρκίνο του προστάτη», με ακρωνύμιο “PersoRad” και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α’ ΕΠΙΣΕΥ Γεώργιο Σταματάκο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020,  με βάση την πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs» και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), πολυτεχνικής ή άλλης σχολής συναφούς αντικειμένου, με εμπειρία σε θέματα in silico (υπολογιστικής) ογκολογίας.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της εν λόγω θέσης, είναι η συμμετοχή στην ενσωμάτωση του ογκοπροσομοιωτή της ερευνητικής ομάδας για την in silico ογκολογία και την in_silico ιατρική του ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ σε συστήματα βιολογικών και ραδιοβιολογικών μοντέλων (Ενότητα Εργασίας EE7) και πιο συγκεκριμένα στο παραδοτέο D7.1 (ογκοπροσομοιωτής PersoRad).
Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την 1/6/2021 και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι στις 31/5/2023.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τoν Επιστημονικά Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τον συνεργάτη που θα επιλεγεί αφότου ολοκληρωθεί η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.