ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΙΟΛΙΚΟΣ”

Αθήνα, 7-4-2021
Αρ. Πρωτ: 6190

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση  μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Ανάπτυξη Kαινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση και Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων», κωδικό MIS: 5030450, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005100 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Δημήτριο Σούντρη, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την επιλογή του υποψηφίου στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ερευνητής
Ειδικότητα: Πτυχίο Φυσικού ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικού Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού &Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στην  Ενοτητα Εργασίας EE2: Ανάπτυξη, Συσκευασία και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας του Ενισχυτή Υψηλής Ισχύος Σχεδίαση και κατασκευή του κατάλληλου ενισχυτή υψηλής ισχύος που αποτελεί, μαζί με την πηγή λέηζερ, το κύριο φωτονικό σύστημα στο σύστημα εκπομπής

στο πλαίσιο των  πακέτων εργασίας (Π2.2) και ( Π2.3), πιο αναλυτικά:

Π2.2: Ενισχυτής Ίνας Υψηλης Ισχύος σε Breadboard με Έκθεση Ανάπτυξης

Π2.3: Φορητό Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενισχυτή Ίνας Υψηλής Ισχύος με Έκθεση Ανάπτυξης και Βελτιστοποίησης

Στην  εκπόνηση έκθεσης ανάπτυξης του ενισχυτή ίνας σε επίπεδο breadboardκαι στη συνέχεια στην διαδικασία σχεδιασμού και προσομοίωσης του ώστε να πιστοποιηθεί η καλή λειτουργία του ενισχυτή με βάση τις καθορισμένες προδιαγραφές του. Ο ερευνητής επομένως, θα πρέπει να κατέχει το αναλογο υπόβαθρο της αναλογικής λειπουργίας της οπτικής ίνας αλλά και εμπειρία ηλεκτρονικής σχεδίασης.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι: 27-12-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 24.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του/των δικαιούχου/ων, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & ψηφιακών συστημάτων ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τον συνεργάτη που θα επιλεγεί αφότου ολοκληρωθεί η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.