Προκαταρκτική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ερευνητική ομάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Management Unit – www.imu.ntua.gr) του ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την ακόλουθη Προκαταρκτική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενδεχόμενη πλήρωση δύο θέσεων ερευνητών (επιπέδου assistant researcher), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις σχετικές απαιτήσεις του εκάστοτε χρηματοδοτικού, στην επιστημονική περιοχή των Συστημάτων Αποφάσεων (Decision Support Systems) και ειδικότερα της Μηχανικής Μάθησης (machine learning) και της Αναλυτικής Δεδομένων (data analytics) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Οι τυχόν επιλεγόμενοι ερευνητές θα απασχοληθούν εργασθούν στο πλαίσιο ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και εκτελούνται από την ερευνητική ομάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Management Unit – www.imu.ntua.gr).

Υπό τις νόμιμες και ουσιαστικές προϋποθέσεις η απασχόληση δύναται να συνδυασθεί με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

Αντικείμενο των θέσεων:

  • Θέση IMU–RD-1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων ψηφιακών διδύμων (digital twins) με σκοπό την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων (smart analytics) με εφαρμογές στον προσδιορισμό και την ανάλυση προβλημάτων σε βιομηχανίες διεργασιών (process industries).
  • Θέση IMU–RD-2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση έμπειρων συστημάτων (expert systems) και ανάπτυξη και αξιολόγηση υπηρεσιών προβλεπτικής αναλυτικής δεδομένων (prescriptive data analytics) για την υποστήριξη της δημιουργίας της νέας γενιάς συστημάτων διαχείρισης μπαταριών (battery management systems).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ενδεχόμενες ανάγκες των έργων και της λειτουργίας του Εργαστηρίου οι θέσεις απευθύνονται σε:

  • Κατόχους πτυχίου/διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 7,50/10.
  • Έχοντες άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2.

Επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων είναι τα εξής:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συναφή ειδίκευση.
  • Ερευνητική εμπειρία ή/και εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, εμπειρία σε προγραμματισμό με γλώσσα python και πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού όπως tensorflow και keras.
  • Σχετικές με το αντικείμενο δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αναλυτικό βιογραφικό στην κα Δ. Μαυροδοπούλου (dmavrodo AT mail.ntua.gr) μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2021.