ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ

 

Αθήνα, 28-12-2020
Αρ. Πρωτ: 22440

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση δύο (2) θέσεων προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στα πλαίσιου του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την επιτροπή επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1:     Στέλεχος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών – Εθνικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

 Διάρκεια σύμβασης :   1 έτος, δυνάμενη να παραταθεί έως και 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης

 Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικής, Οικονομικών, Στατιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο, άλλως επικουρικά πτυχίο Πληροφορικής, Μηχανικού ή Δημόσιας Διοίκησης.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο).
 • Τουλάχιστον τριετής Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών/ ευρωπαϊκών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα,
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

 Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (συναφής με το αντικείμενο της θέσης).
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών, ευρωπαϊκών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, φορέων Ν. 4310/2014 και Ν. 4485/2017, πέραν της υποχρεωτικής.
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία στο πλαίσιο των Ν. 4310/2014, Ν. 4412/2016 και των άρθρων 50-68 ν.4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.
 • Προηγούμενη εμπειρία ως επικεφαλής τμήματος στο πλαίσιο της τρέχουσας θέσης
 • Γνώση γενικής λογιστικής
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων για ερευνητικά, αναπτυξιακά, συγχρηματοδοτούμενα έργα
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων

 Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 • Έλεγχος κι εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών έργων-προγραμμάτων-συμβάσεων
 • Διαχείριση διεθνών, εθνικών και ευρωπαϊκών έργων: κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος ροής, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών
 • Υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στα πλαίσια υλοποιούμενων προγραμμάτων
 • Προετοιμασία δικαιολογητικών και οικονομικών προϋπολογισμών για υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών/ευρωπαϊκών/συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος.
 • Εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών έργων
 • Υποστήριξη οικονομικού τμήματος – λογιστηρίου

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2:  Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης                                                            Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ & Εθνικών

 Διάρκεια σύμβασης : 1 έτος, δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

 Απαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή στατιστικής ή κοινωνικών επιστημών, ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Βεβαιώσεις γνώσης χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν πολύ καλή γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο).
 • Τουλάχιστον 18μηνη Εργασιακή Εμπειρία σε Τμήμα Προμηθειών Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου ή φορέα υπαγόμενου στις διατάξεις του Ν. 4485/2017 με αντικείμενο την ουσιαστική υλοποίηση και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών στο πλαίσιο των Ν. 4310/2014, Ν. 4412/2016 και των άρθρων 50-68 ν.4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν.
 • Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών, αναπτυξιακών, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ή εθνικών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

 Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (συναφής με το αντικείμενο της θέσης).
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή, πέραν της υποχρεωτικής, στην ουσιαστική υλοποίηση και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών στο πλαίσιο των Ν. 4310/2014, Ν. 4412/2016 και των άρθρων 50-68 ν.4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν, σε Τμήμα Προμηθειών Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου ή φορέα υπαγόμενου στις διατάξεις του Ν. 4485/2017.
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 50-68 ν.4485/2017 κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Γνώση πλαισίου Ν. 4310/2014, Ν. 4412/2016 και των άρθρων 50-68 ν.4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν.
 • Πρακτική εργασιακή εμπειρία στο πλαίσιο διαχείρισης ερευνητικών κι αναπτυξιακών έργων, συμβάσεων και προγραμμάτων.
 • Εμπειρία και πρακτική εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων καθώς και λοιπών διαδικασιών απογραφής κι ανάρτησης στοιχείων, αναφορών και δαπανών κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή εθνικών, πέραν της υποχρεωτικής
 • Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα

 Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 • Διαχειρίζεται τα αιτήματα από τα συνδεδεμένα εργαστήρια του Ινστιτούτου αναφορικά με διαγωνιστικές διαδικασίες, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμβάσεις, σε συνεργασία με τους οικείους Επιστημονικούς Υπευθύνους.
 • Διεκπεραιώνει τις ενέργειες συγκέντρωσης και προώθησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κι εγγράφων εισηγήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα μέλη των Επιτροπών.
 • Αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία αναφορικά με τις καταρτιζόμενες από το Ινστιτούτο συμβάσεις.
 • Χειρίζεται το ΕΣΗΔΗΣ στις περιπτώσεις διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, μέσω αυτού.
 • Συνεργάζεται με τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών κι Ενστάσεων για διενεργούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που ανακύπτουν στην πορεία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων συνεργασίας.
 • Διαχειρίζεται τις διενεργούμενες διαδικασίες προμήθειών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συμβάσεων στο πλαίσιο εκτελουμένων έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Ενημερώνει τα τμήματα του Ινστιτούτου και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

 

Ιωάννης Βασιλείου

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ