ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “Circ4Food”

Αθήνα, 4-12-2020
Αρ. Πρωτ: 20683

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την ππλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «CIRC4FooD: Σύστημα παραγωγής φαγητού εμπνευσμένο από την Κυκλική Οικονομία», κωδικό MIS: 5073646, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68006400 και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α Βαθμίδας Αγγελο Αμδίτη, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού ΔΣ  της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Συνεργαζόμενος ερευνητής
Ειδικότητα: Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΗΥ ή συναφές
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Σχεδιασμός των προτεινόμενων συστημάτων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1, συνεισφορά στα Παραδοτέα Π1.1 και Π1.2

Ανάπτυξη των συστημάτων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2, συνεισφορά στο Παραδοτέο 2.4

Πιλοτικές δοκιμές στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3, συνεισφορά στο Παραδοτέο 3.2

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων – Βελτίωση συστήματος στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4, συνεισφορά στο Παραδοτέο 4.2

Μελλοντικές επεκτάσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5, συνεισφορά στο Π5.1

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου όπως διαμορφώνεται μετά τη χορήγηση οριζόντιας εξάμηνης παράτασης βάσει της με Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5420/17-11-2020, ήτοι: 28-04-2023.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 42.200,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο ομάδας I-SENSE

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Συνεργαζόμενος ερευνητής
Ειδικότητα: Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΗΥ ή συναφές
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Σχεδιασμός των προτεινόμενων συστημάτων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1, συνεισφορά στα Παραδοτέα Π1.1 και Π1.3

Ανάπτυξη των συστημάτων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2, συνεισφορά στα Παραδοτέα 2.4 και 2.5

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων – Βελτίωση συστήματος στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4, συνεισφορά στο Παραδοτέο 4.2

Μελλοντικές επεκτάσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5, συνεισφορά στο Π5.3

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου όπως διαμορφώνεται μετά τη χορήγηση οριζόντιας εξάμηνης παράτασης βάσει της με Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5420/17-11-2020, ήτοι: 28-04-2023.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 40.800,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο ομάδας I-SENSE

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Συνεργαζόμενος ερευνητής
Ειδικότητα: Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΗΥ ή συναφές
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Σχεδιασμός των προτεινόμενων συστημάτων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1, συνεισφορά στα Παραδοτέα Π1.1 και Π1.4

Ανάπτυξη των συστημάτων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2, συνεισφορά στα Παραδοτέα 2.4 και 2.5

Πιλοτικές δοκιμές στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3, συνεισφορά στο Παραδοτέο 3.2

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων – Βελτίωση συστήματος στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4, συνεισφορά στο Παραδοτέο 4.2

Μελλοντικές επεκτάσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5, συνδεισφορά στο Π5.3

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου όπως διαμορφώνεται μετά τη χορήγηση οριζόντιας εξάμηνης παράτασης βάσει της με Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5420/17-11-2020, ήτοι: 28-04-2023.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 61.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο ομάδας I-SENSE

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.