ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “Destiny”

Αθήνα, 5-11-2020
Αρ. Πρωτ: 18582

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσεως έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο :«DESTINY : Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένο σε Ραδιογονιδιώματα (Radiogenomics) για τη θεραπευτική διαχείριση ασθενών με καρκίνο ωοθηκών», κωδικό MIS:5031684,κωδικό ΕΠΙΣΕΥ:68005200,και Ε.Υ.τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιο Ματσόπουλο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό. 

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την επιτροπή επιλογής στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Νέος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ερευνητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή Ιατρικής Φυσικής
Πλήθωνθέσεων: Μία (1) θέση
ΕίδοςΣύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
 

 

Αντικείμενοθέσης:

Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα της:

 

Ενότητα Εργασίας 4: Ανάπτυξη Συστήματος Καρκίνου Ωοθηκών

Ενότητα Εργασίας 5: Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Καρκίνου Ωοθηκών

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι την 24-07-2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

 

Συνολικόκόστοςσύμβασης:

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 15.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9 τουΝ.4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχήςέργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Νέος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή κάτοχος αντίστοιχου διπλώματος πολυτεχνικής σχολής
Πλήθοςθέσεων: Μία (1) θέση
ΕίδοςΣύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
 

 

Αντικείμενοθέσης:

 Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα της:

Ενότητα Εργασίας 4: Ανάπτυξη Συστήματος Καρκίνου Ωοθηκών

Ενότητα Εργασίας 5: Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Καρκίνου Ωοθηκών

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι την 24-07-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

 

Συνολικό κόστος σύμβασης:

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 12.234,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις τουάρθρου39παρ.9τουΝ.4387/2016καιΦ.Π.Α.σεπερίπτωσηυπαγωγήςτου δικαιούχου σε καθεστώςΦ.Π.Α.
 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του

δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.

Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.