ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Υποστήριξη ΠΣΔ 2020″”

Αθήνα, 18-9-2020
Αρ. Πρωτ: 15514/18-09-2020

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ 

σε εκτέλεση της από 07-09-2020  Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου σύμβασης μίσθωσης  έργου ή/και σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020’’ με Επ. Υπεύθυνο το Δρ. Δ. Καλογερά, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το πρακτικό ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας Κατάλογου, πιστοποίησης και εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP & Radius) (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

Ο/H επιτυχών/ουσα υποψήφιο/α θα συμμετέχει στο  πακέτο εργασίας:

ΠΕ 2.8 Κατάλογος, πιστοποίηση και εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP) με Ειδικότερες εργασίες:

 • Caller-ID Authentication για κυκλώματα
 • Κλιμάκωση της υπηρεσίας καταλόγου δεδομένου του μεγάλου αριθμό χρηστών που καλούμαστε να έχουμε στον κατάλογο μας (μαθητές) (Νέα εργασία)
 • Και παραδοτέα:               Π2.8 ε-στ: Αναφορά εργασιών (30/6/2020) και (31/12/2020)

Ο/H επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α στα τεχνικά δελτία της υπηρεσίας συντηρεί την υπηρεσία και υλοποιεί τις παραπάνω εργασίες και ενημερώνει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Πληροφορικής ή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 • 2ετής εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών Καταλόγου (LDAP) και Radius μεγάλης κλίμακας
 • 2ετής εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη υπηρεσιών ΠΣΔ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με χρήση της τεχνολογίας καταλόγου.

Η απαιτούμενη εμπειρία κρίνεται αναγκαία λόγω αφενός των ιδιαιτεροτήτων της υποδομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και αφετέρου του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει  για την εκτέλεση του αντικειμένου που έχει αναλάβει το ΕΠΙΣΕΥ στα πλαίσια του έργου και δεν επιτρέπει την εκπαίδευση μη ειδικευμένου προσωπικού.

Επιθυμητά Προσόντα

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/12/2020

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας ελέγχου Περιεχομένου content filtering (αριθμός συμβάσεων έως 2, προϋπολογισμός έως 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

Ο/H επιτυχών/ουσα υποψήφιο/α θα συμμετέχει στο  πακέτο εργασίας:

ΠΕ 2.9 Έλεγχος περιεχομένου web με ειδικότερες εργασίες:

Ειδικότερες εργασίες για το 2020:

 • Προστασία ιστοτόπων μονάδων και χρηστών που φιλοξενούνται στο ΠΣΔ (μελέτη και εφαρμογή πολιτικής προστασίας) (Νέα εργασία)
 • Μελέτη εκτίμησης πόρων υπηρεσίας στα πλαίσια της αναβάθμισης της υπηρεσίας

και παραδοτέα:               Π2.9 γ-δ: Αναφορά εργασιών (30/6/2020) και 31/12/2020)

Ο/H επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α στα τεχνικά δελτία της υπηρεσίας συντηρεί την υπηρεσία και υλοποιεί τις παραπάνω εργασίες και ενημερώνει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Πληροφορικής ή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 • 2ετής εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών με λειτουργικό σύστημα FreeBSD Υπολογιστών και Δικτύων και χρήση automation με τεχνολογίες puppet ή/και ansible
 • Γνώση τεχνολογιών Cisco

Η απαιτούμενη εμπειρία κρίνεται αναγκαία λόγω αφενός των ιδιαιτεροτήτων της υποδομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και αφετέρου του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει  για την εκτέλεση του αντικειμένου που έχει αναλάβει το ΕΠΙΣΕΥ στα πλαίσια του έργου και δεν επιτρέπει την εκπαίδευση μη ειδικευμένου προσωπικού.

Επιθυμητά Προσόντα

12 μήνη  εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη υπηρεσιών ΠΣΔ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με χρήση τεχνολογιών content filtering

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Έδρα: Αθήνα

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων.