ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 14971

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία : 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 14971/10-09-2020

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: α) Συστήματος ελεγκτή (interrogator) για Fiber Bragg Gratings (FBG) με τουλάχιστον τέσσερα (4) οπτικά κανάλια με περιοχή σάρωσης φάσματος στα 1550 nm, κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή του φάσματος και τον εντοπισμό των κορυφών και τα παρελκόμενα για την σύνδεση του ελεγκτή σε αισθητήρες και οπτικές ίνες. Τα παρελκόμενα θα είναι δύο (2) μονοπύρηνες οπτικές ίνες με βύσματα LC/APC-FC/APC και ένας (1) προσαρμογέας για μονοτροπικό καλώδιο simplex οπτικών ινών LC θηλυκό σε FC αρσενικό με επιθήκιο προστασίας, που θα εγκατασταθούν στο εργαστήριο Φωτονικών επικοινωνιών της ΣΗΜΜΥ, β) Παροχή Υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης (εκπαίδευση σωστής λειτουργείας και χρήσης) του λογισμικού και του συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

1. Αναθέτουσα Αρχή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15780 Ζωγράφου

Τηλέφωνο: 210 7724 024, Τηλ/πια: 210 7721913, ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iccs.gr,  email: episey@central.ntua.gr

2. Επικοινωνία Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Προκηρύξεις) : https://www.iccs.gr/blog/category/prokiryxeis/
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί ΝΠΙΔ /ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
4. Τίτλος «Προμήθεια: α) Συστήματος ελεγκτή  (interrogator) για Fiber Bragg Gratings (FBG) με τουλάχιστον τέσσερα (4) οπτικά κανάλια με περιοχή σάρωσης φάσματος στα 1550 nm, κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή του φάσματος και τον εντοπισμό των κορυφών και τα παρελκόμενα για την σύνδεση του ελεγκτή σε αισθητήρες και οπτικές ίνες και β) Παροχή Υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης».
5. Είδος σύμβασης Προμήθεια: Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
6. Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης EL303
7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης  Προμήθεια: α) Συστήματος ελεγκτή  (interrogator) για Fiber Bragg Gratings (FBG) με τουλάχιστον τέσσερα (4) οπτικά κανάλια με περιοχή σάρωσης φάσματος στα 1550 nm, κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή του φάσματος και τον εντοπισμό των κορυφών και τα παρελκόμενα για την σύνδεση του ελεγκτή σε αισθητήρες και οπτικές ίνες και β) Παροχή Υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης
8. Κωδικοί CPV  38636000-2: FBG ελεγκτής 4 καναλιών (Ειδικά οπτικά όργανα)

32561000-3: Παρελκόμενα για την σύνδεση του ελεγκτή με οπτικές ίνες και αισθητήρες (Συνδέσεις οπτικών ινών)

32562000-0: Οπτικές ίνες (Καλώδια οπτικών ινών)

48100000-9: Λογισμικό καταγραφής του φάσματος και εντοπισμού κορυφών (Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους).

9. Κατανομή σε τμήματα OXI
10. Προϋπολογισμός 28.000€, άνευ  ΦΠΑ
11. Διάρκεια σύμβασης Παράδοση εξοπλισμού έως 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η τηλεκατάρτιση θα γίνει έως 6 μήνες από την παράδοση του εξοπλισμού.
12. Απαιτούμενες εγγυήσεις Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι πεντακόσια εξήντα ευρώ (560,00€).
13. Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο: «SEER», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63/111301, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63/111301 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα
14. Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του ΕΠΙΣΕΥ τη Δευτέρα  28/09/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη  10/09/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα  28/09/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.:

Οι προσφορές υποβάλλονται, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε φάκελο. Στο φάκελο προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1.    ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

2.    ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

3.    ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

15. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική
16. Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφήγια την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

18. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
19. Διαδικασία Ανάθεσης Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.
20. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
21. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

 

                                         ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΕΥ                                       

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Βασιλείου

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ