ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ENDORSE”

Αθήνα, 17-7-2020
Αρ. Πρωτ: 12309

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «ENDORSE: Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και ανάδρασης», κωδικό MIS: 5032804, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005300 και Ε.Υ. την Καθηγήτρια ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το πρακτικό ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ της πρότασης της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ENDORSE – 3
Ειδικότητα: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικού Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις ακόλουθες Ενότητες εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα έκαστης:

Ε.Ε. 2: Εναρμόνιση και ασφαλής ροή δεδομένων.

Ε.Ε. 3: Εξατομικευμένη μοντελοποίηση ΣΔΤ1 & παχυσαρκίας.

Ε.Ε. 4: Επιχειρηματική ευφυΐα & υποστήριξη αποφάσεων.

Ε.Ε. 5: Μηχανισμοί παιχνιδοποίησης. Ανάπτυξη σοβαρών παιχνιδιών.

Ε.Ε. 6: Ολοκλήρωση πλατφόρμας & Δοκιμές.

Ε.Ε. 7: Αξιολόγηση και επίδειξη του συστήματος.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 5-9-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 39.000 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης.

Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ENDORSE – 4
Ειδικότητα: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικού Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής

 

Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις ακόλουθες Ενότητες εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα έκαστης:

Ε.Ε. 2: Εναρμόνιση και ασφαλής ροή δεδομένων.

Ε.Ε. 3: Εξατομικευμένη μοντελοποίηση ΣΔΤ1 & παχυσαρκίας.

Ε.Ε. 4: Επιχειρηματική ευφυΐα & υποστήριξη αποφάσεων.

Ε.Ε. 5: Μηχανισμοί παιχνιδοποίησης. Ανάπτυξη σοβαρών παιχνιδιών.

Ε.Ε. 6: Ολοκλήρωση πλατφόρμας & Δοκιμές.

Ε.Ε. 7: Αξιολόγηση και επίδειξη του συστήματος.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 5-9-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 39.000 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης.

Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο