ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No. 7256/2020

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020,

Αρ. Πρωτ. 7256

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No.7256/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7256/2020

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  180.000,00 € (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ),

στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος«POETICS», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63111201 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επέκταση του αριθμού καναλιών μέτρησης του παλμογράφου πραγματικού χρόνου UXR0702AP της εταιρίας Keysight Technologies, που διαθέτει το  Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών (PCRL) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από δύο σε τέσσερα, με την προμήθεια μιας μονάδας επέκτασης που απαρτίζεται από δύο επιπλέον (2) κανάλια μέτρησης.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών (Ε.Φ.Ε.), Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ισόγειο, 0.2.1.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων-ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00€) άνευ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη χρηματοδοτείται απότο Ευρωπαικό Πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο: «POETICS», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63111201, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63111201 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Έως τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ

(Απόφαση Δ.Σ. 03/04/2020 Θέμα 4.4)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 38342100-5, Παλμογράφοι.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ηρακλής Αβραμόπουλος

(Τηλ: 2107722076, e-mail: hav@mail.ntua.gr)

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

Ιωάννης Βασιλείου

Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ