ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No. 651/2020

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020,

Αρ. Πρωτ. 651

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No.651/2020

 Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ), εδρεύον στην Αθήνα, Πατησίων 42 (ΤΚ 10682, ΑΦΜ 090162593, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών) στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο με τίτλο «ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61117700, προκηρύσσει συνοπτικό, λόγω προϋπολογισμού, διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € προϋπολογισμού 31.800,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)

Για την επιλογή ανάδοχου προμήθειας

  1. Δύο (2) εξυπηρετητών,
  2. Τεσσάρων (4) Η/Υ,
  3. Ενός (1) φορητού Η/Υ

που θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις της οδού Αρκαδίας 3 του ΕΠΙΣΕΥ με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία και αναλυτικότερα στο δεσμό.

Η σχετική απόφαση ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ στο δεσμό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών, τεσσάρων (4) Η/Υ, και ενός (1) φορητού Η/Υ για την υλοποίηση πειραματικού δικτύου πέμπτης γενιάς (5G testbedπου θα είναι εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις της οδού Αρκαδίας 3 του ΕΠΙΣΕΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, Αρκαδίας 3, 11526 Αθήνα, 4ος όροφος.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή σφραγισμένων φακέλων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε τριάντα ένα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (31.800,00) € – πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΕΠΙΣΕΥ στο πλαίσιο Προγράμματος με τον τίτλο «ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018»
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Έως 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήτοι 13 πλήρεις ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με παράλληλη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕY, www.iccs.gr.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  διαγωνιζόμενους επί 12 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ

(Απόφαση ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ:10-01-2020, Θέμα:4.2)

 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 48822000-6: Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Servers)

30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –          Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ: 210-772 4024

–          Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:  κος Κωνσταντίνος Κατσαρός, Τηλ.: +30 210 7754894, e-mail k.katsaros@iccs.gr

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Βασιλείου,

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ