ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ”

Αθήνα, 13-1-2020
Αρ. Πρωτ: 650

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «μίας» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 με τίτλο: «Δράσεις του Ερευνητικού  Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» της Πράξης: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με  κωδικό MIS 552738 και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68003300 και Ε.Υ. τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Γεώργιο Στάμου,  το οποίο χρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)   και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ αναφορικά με την απόφαση της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1
Ειδικότητα: Μηχανικός Ηλεκτρολόγος & Μηχανικός Υπολογιστών  ή /και Πληροφορικής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των Παραδοτέων Π.ΕΠΙΣΕΥ.3.3.1, Π.ΕΠΙΣΕΥ.3.3.1, Π.ΕΠΙΣΕΥ 4.2.2, Π.ΕΠΙΣΕΥ 4.3.1, Π.ΕΠΙΣΕΥ.9.1.1, Π.ΕΠΙΣΕΥ.10.1.1, Π.ΕΠΙΣΕΥ.10.2.1,  Π.ΕΠΙΣΕΥ.10.3.1, που αφορούν τις εξής δραστηριότητες:

1. Δημιουργία μητρώου λογισμικών υπηρεσιών που αφορούν τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την κατασκευή σύγχρονων, ολοκληρωμένων συστημάτων βασισμένων στην αναπαράσταση, διαχείριση, ανάλυση, εμπλουτισμό και εύληπτη παρουσίαση σημασιολογικά χαρακτηρισμένης πληροφορίας, συγκεκριμένα στις τεχνολογίες ανάλυσης, εμπλουτισμού και διασύνδεσης με τρίτες πηγές και στην ευφυή παρουσίαση περιεχομένου και αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη.

2. Ανάπτυξη συστημάτων που εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τις τεχνολογίες σημασιολογικής αναπαράστασης, διαχείρισης και πρόσβασης σημασιολογικά χαρακτηρισμένου περιεχομένου, συγκεκριμένα υπηρεσιών ανάλυσης και εμπλουτισμού περιεχομένου με βάση λεξιλόγια, οντολογίες και εξωτερικές πηγές και ανάπτυξη υπηρεσιών ταξινόμησης περιεχομένου και παραγωγής σημασιολογικών αντιστοιχίσεων

3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παραπάνω δραστηριοτήτων του έργου (όποτε απαιτείται) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH-EU για την ενίσχυση των ενεργειών διασύνδεσης της ελληνικής υποδομής με την αντίστοιχη υποδομή DARIAH-EU.

4. Παρακολούθηση διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου, συγκεκριμένα των παραπάνω δραστηριοτήτων στην περιοχή των νέων τεχνολογιών ανάλυσης και τεκμηρίωσης ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες παρουσιάσεων, κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών και άλλων πηγών, παραδείγματα χρήσης κλπ.) για τις τεχνολογίες και τα συστήματα σημασιολογικής ολοκλήρωσης και ανάλυσης περιεχομένου και πρόσβασης στο περιεχόμενο και διοργάνωση σεμιναρίων. Τέλος, συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις τεχνολογίες σημασιολογικής αναπαράστασης, ανάλυσης και πρόσβασης στο περιεχόμενο

(ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΕΠΙΣΕΥ.Ε3.2, ΕΠΙΣΕΥ.Ε3.3, ΕΠΙΣΕΥ.Ε4.2, ΕΠΙΣΕΥ.Ε4.3, ΕΠΙΣΕΥ.Ε9.1, ΕΠΙΣΕΥ.10.1  ΕΠΙΣΕΥ.10.2,  ΕΠΙΣΕΥ.10.3)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι την λήξη 30/10/2020.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 22.300,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.