ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ”

Αθήνα,  29-11-2019
Αρ. Πρωτ: 29250

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει 

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «τεσσάρων» (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Τεχνολογιών και μεθόδων διαλειτουργικότητα δεδομένων πολιτιστικού Αποθέματος -ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» κωδικό MIS: 5030954, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004600  και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ανδρέα – Γεώργιο Σταφυλοπάτη η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την απόφαση της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: AΝΤΙΚΛΕΙΑ – 01
Ειδικότητα Έμπειρος Ερευνητής
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Πραγματοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα.

Ε.Ε.2  Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Ανάπτυξη διεπαφών σημασιολογικού περιεχομένου με τη χρήση, και ανάπτυξη οντολογιών. Σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων για τον καθορισμό και την αντιστοίχιση σε κοινό μοντέλο των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης μεταδεδομένων σχετικών με ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας.

Aνάπτυξη υπηρεσιών υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου μεταδεδομένων.

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης, αναζήτησης, παρουσίασης και δημιουργικής επανάχρησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Π.5 (Π2.2) Ημερίδα σχετικά με την συλλογή και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

Π.6 (Π2.3) Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

E.E 3 Ανάπτυξη μεθόδων για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων

Ανάπτυξη  Υπηρεσιών, που εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και αυτόματου συμπερασμού για την εξαγωγή αναγνωρισμένων οντοτήτων και την τοποθέτηση ετικετών (tagging) σε πολιτιστικό περιεχόμενο

Π9 (Π3.2). Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ε.Ε 5: Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάκτηση, διαχείριση, προβολή και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου

Περιγραφή αντικειμένου Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού:

α) υπηρεσιών υποδομής για την συλλογή, ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

β) της διαδικτυακής εφαρμογής για την ανάκτηση, προβολή, δημιουργική επανάχρηση και των πληθοπορισμό πολιτιστικών δεδομένων.

Π.15 (Π5.1) Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση

πολιτιστικών δεδομένων (1η έκδοση)

Π.16 (Π5.2) Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (1η έκδοση)

Π.17 (Π5.3)Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων (2η έκδοση)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι την 31-03-2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

29.032,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Ανδρέα – Γεώργιος Σταφυλοπάτη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Περιεχομένου & Αλληλεπίδρασης – ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 AΝΤΙΚΛΕΙΑ – 02
Ειδικότητα Έμπειρος Ερευνητής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Πραγματοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα.

Ε.Ε.2  Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Ανάπτυξη διεπαφών σημασιολογικού περιεχομένου με τη χρήση, και ανάπτυξη οντολογιών. Σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων για τον καθορισμό και την αντιστοίχιση σε κοινό μοντέλο των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης μεταδεδομένων σχετικών με ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας.

Aνάπτυξη υπηρεσιών υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου μεταδεδομένων.

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης, αναζήτησης, παρουσίασης και δημιουργικής επανάχρησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Π.5 (Π2.2) Ημερίδα σχετικά με την συλλογή και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

Π.6 (Π2.3) Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

 

E.E 3 Ανάπτυξη μεθόδων για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων

Ανάπτυξη  Υπηρεσιών, που εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και αυτόματου συμπερασμού για την εξαγωγή αναγνωρισμένων οντοτήτων και την τοποθέτηση ετικετών (tagging) σε πολιτιστικό περιεχόμενο

Π9 (Π3.2). Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ε.Ε 5: Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάκτηση, διαχείριση, προβολή και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου

Περιγραφή αντικειμένου Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού:

α) υπηρεσιών υποδομής για την συλλογή, ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

β) της διαδικτυακής εφαρμογής για την ανάκτηση, προβολή, δημιουργική επανάχρηση και των πληθοπορισμό πολιτιστικών δεδομένων.

Π.15 (Π5.1) Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση

πολιτιστικών δεδομένων (1η έκδοση)

Π.16 (Π5.2) Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (1η έκδοση)

Π.17 (Π5.3)Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων (2η έκδοση)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι την 31-03-2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

29.040,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Ανδρέα – Γεώργιος Σταφυλοπάτη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Περιεχομένου & Αλληλεπίδρασης – ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: AΝΤΙΚΛΕΙΑ – 03
Ειδικότητα Μηχανικός Πληροφορικής
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Πραγματοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα.

Ε.Ε.2  Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Ανάπτυξη διεπαφών σημασιολογικού περιεχομένου με τη χρήση, και ανάπτυξη οντολογιών. Σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων για τον καθορισμό και την αντιστοίχιση σε κοινό μοντέλο των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης μεταδεδομένων σχετικών με ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας.

Aνάπτυξη υπηρεσιών υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου μεταδεδομένων.

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης, αναζήτησης, παρουσίασης και δημιουργικής επανάχρησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Π.5 (Π2.2) Ημερίδα σχετικά με την συλλογή και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

Π.6 (Π2.3) Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

E.E 3 Ανάπτυξη μεθόδων για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων

Ανάπτυξη  Υπηρεσιών, που εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και αυτόματου συμπερασμού για την εξαγωγή αναγνωρισμένων οντοτήτων και την τοποθέτηση ετικετών (tagging) σε πολιτιστικό περιεχόμενο

Π9 (Π3.2). Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για την εξαγωγή νοήματος και οργάνωση μαζικών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ε.Ε 5: Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάκτηση, διαχείριση, προβολή και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου

Περιγραφή αντικειμένου Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού:

α) υπηρεσιών υποδομής για την συλλογή, ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

β) της διαδικτυακής εφαρμογής για την ανάκτηση, προβολή, δημιουργική επανάχρηση και των πληθοπορισμό πολιτιστικών δεδομένων.

Π.15 (Π5.1) Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση

πολιτιστικών δεδομένων (1η έκδοση)

Π.16 (Π5.2) Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (1η έκδοση)

Π.17 (Π5.3)Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων (2η έκδοση)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι την 31-01-2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

24.180,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Ανδρέα – Γεώργιος Σταφυλοπάτη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Περιεχομένου & Αλληλεπίδρασης – ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 AΝΤΙΚΛΕΙΑ – 04
Ειδικότητα Μηχανικός Πληροφορικής/Προγραμματιστής
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Πραγματοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα.

Ε.Ε.2  Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Ανάπτυξη διεπαφών σημασιολογικού περιεχομένου με τη χρήση, και ανάπτυξη οντολογιών. Σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων για τον καθορισμό και την αντιστοίχιση σε κοινό μοντέλο των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης μεταδεδομένων σχετικών με ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας.

Aνάπτυξη υπηρεσιών υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου μεταδεδομένων.

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης, αναζήτησης, παρουσίασης και δημιουργικής επανάχρησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Π.5 (Π2.2) Ημερίδα σχετικά με την συλλογή και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

Π.6 (Π2.3) Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Ε.Ε 5: Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάκτηση, διαχείριση, προβολή και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου

Περιγραφή αντικειμένου Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού:

α) υπηρεσιών υποδομής για την συλλογή, ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων

β) της διαδικτυακής εφαρμογής για την ανάκτηση, προβολή, δημιουργική επανάχρηση και των πληθοπορισμό πολιτιστικών δεδομένων.

Π.15 (Π5.1) Υπηρεσίες υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση

πολιτιστικών δεδομένων (1η έκδοση)

Π.16 (Π5.2) Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, δημιουργική επανάχρηση και πληθοπορισμό πολιτιστικού περιεχομένου (1η έκδοση)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι την 31-07-2020.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

8.680,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Ανδρέα – Γεώργιος Σταφυλοπάτη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Περιεχομένου & Αλληλεπίδρασης – ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.