Ανακοίνωση: Παράταση της υπ’ αρ.Πρωτοκόλλου 24432/04-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοίνωση

Με την παρούσα, τροποποιείται η με αριθμό πρωτ. 24432/4-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του Έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” της Κεντρικής Υπηρεσίας Διοίκησης του Ινστιτούτου, μόνο ως προς την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9.00 – 15.00, , και η οποία ορίζεται πλέον μέχρι και την Δευτέρα  9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.  Οι λοιποί όροι της με αριθμό πρωτ. 24432/4-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένουν ως έχουν. Επίσης, η αναλυτική πρόσκληση περιέχεται στο παρακάτω δεσμό:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (Π. Καϋμενάκη, τηλ: 2107724438, Κ. Χρυσοστομίδου, τηλ: 2107724722, email: episey@central.ntua.gr).