ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No 27977/13-11-2019

Αθήνα, 13-11-2019

Αρ. Πρωτ. 27977

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No 27977/13-11-2019

 Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ), εδρεύον στην Αθήνα, Πατησίων 42 (ΤΚ 10682, ΑΦΜ 090162593, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών) στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «UNIQORN» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63105600 προκηρύσσει συνοπτικό, λόγω προϋπολογισμού, διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)

Για την επιλογή ανάδοχου προμήθειας

  1. Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων (Single Photon Avalanche Diodes – SPADs) στην περιοχή του ορατού φάσματος τεχνολογίας CMOS
  2. Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων στην υπέρυθρη τηλεπικοινωνιακή ζώνη μέσω τεχνολογίας InGaAs SPADs και
  3. Υψηλής-ταχύτητας κυκλώματος χρονικού ελέγχου και συσχέτισης (Time Correlation Module)

που θα εγκατασταθούν στο εργαστήριο Φωτονικών επικοινωνιών της ΣΗΜΜΥ.με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία και αναλυτικότερα στο δεσμό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων (Single Photon Avalanche Diodes – SPADs) στην περιοχή του ορατού φάσματος τεχνολογίας CMOS, συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων στην υπέρυθρη τηλεπικοινωνιακή ζώνη μέσω τεχνολογίας InGaAs SPADs και υψηλής – ταχύτητας κυκλώματος χρονικού ελέγχου και συσχέτισης (Time Correlation Module).
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών, Παλαιό Κτίριο ΗΜΜΥ, Ισόγειο, γραφείο 0.2.1.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή σφραγισμένων φακέλων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (57.000,00) € – άνευ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΕΠΙΣΕΥ στο πλαίσιο Προγράμματος με τον τίτλο «Ενίσχυση Ερευνητικών Δράσεων Επιστημονικών Υπευθύνων»
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Έως 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 13/11/2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήτοι 11 πλήρεις ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με παράλληλη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕY, www.iccs.gr.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  διαγωνιζόμενους επί 12 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ

(Απόφαση ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ: 04-10-2019, Θέμα:4.3)

 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 31712346-7 :Συσκευές ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων (Single Photon Avalanche Diodes – SPADs) στην περιοχή του ορατού φάσματος τεχνολογίας CMOS  (Φωτοευαίσθητες δίοδοι)

31712346-7: Συσκευές ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων στην υπέρυθρη  τηλεπικοινωνιακή ζώνη μέσω τεχνολογίας InGaAs SPADs (Φωτοευαίσθητες δίοδοι)

31712310-6: Υψηλής – ταχύτητας κυκλώματος χρονικού ελέγχου και συσχέτισης (Κατειλημμένοι πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –          Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ: 210-772 4024

–          Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές: κος Γιαννούλης Ιωάννης,Τηλ. +30 210 7722871, email : jgiannou@mail.ntua.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Ηρακλής Αβραμόπουλος Μέλος ΔΕΠ ΕΠΙΣΕΥ

 

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής του διαγωνισμού στο δεσμό.

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Βασιλείου,

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ