ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες: Σαμπάνης Σωτήριος
Τηλ:+30 210 772 4024
Fax: +30 210 772 2456
Mail: sotiris.sampanis@iccs.gr

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ: 25299

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 250.000,00 € (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ),
στο πλαίσιο των Ερευνητικών προγραμμάτων«QAMeleon», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63102400 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο και «TERIPHIC» με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63107000 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο δεσμό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ενός (1) Παλμογράφου Πραγματικού Χρόνου με αναλογικό εύρος ζώνης τουλάχιστον 70GHz και ρυθμό δειγματοληψίας μεγαλύτερο από 250 GSa/s.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών (Ε.Φ.Ε.), Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ισόγειο, 0.2.1.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων – ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε Διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00€) άνευ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τα εξής έργα :

§  Πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο: “QAMeleon-SLICEABLE MULTI-QAM FORMAT SDN-POWERED TRANSPONDERS AND ROADMS ENABLING ELASTIC OPTICAL NETWORKS”, με Κωδικό Επισευ 63102400,

§   Πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο «TERIPHIC-Fabrication and assembly automation of TERabit optical transceivers based on InP EML arrays and a Polymer H», με Κωδικό Επισευ 63107000, Ε.Υ ο Καθηγητής κ. Ηρακλής Αβραμόπουλος.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63102400 – 63107000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Έως τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ημερομηνία: 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ

(Απόφαση ΔΣ 13/09/2019 Θέμα 4.5)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 38342100-5, Παλμογράφοι.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ηρακλής Αβραμόπουλος

(Τηλ: 2107722076, e-mail: hav@mail.ntua.gr)

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

Ιωάννης Βασιλείου

Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ