ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ

Πληροφορίες:

Π. Καϋμενάκη , Τηλ:+30 210 772  2438

Κ. Χρυσοστομίδουτηλ: +30 210 7724722,

email: episey@central.ntua.gr
Fax: +30 210 772 2456

Αθήνα, 04-10-2019

Αρ. Πρωτ: 24432

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

Το ΕΠΙΣΕΥ, σε εκτέλεση της από 04-10-2019 Απόφασης του ΔΣ αυτού (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ’” της Κεντρικής Υπηρεσίας Διοίκησης του Ινστιτούτου, σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης ,που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Η υπ’ αρ.Πρωτοκόλλου 24432/04-10-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 08.11.2019 και ώρα 15:00.

ΙΙ) ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Διάρκεια σύμβασης: 1 έτος δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗ 2: Στέλεχος Διαχειρίσης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Διάρκεια σύμβασης: 1 έτος δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ