ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Impilo”

Αθήνα, 26-07-2019
Αρ. Πρωτ: 19733

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση 7 (επτά) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Impilo: Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Blockchain», κωδικό MIS: 5031799, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005600 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Δημήτριο Ασκούνη, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: IMPILO 05
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y με εμπειρία σε θέματα  μοντελοποίησης δομών δεδομένων
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

ΕΕ2 – Ανάπτυξη μεθόδου ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης δεδομένων με Blockchain

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής και μέχρι το πέρας των Ενοτήτων Εργασίας που ορίζει η θέση, ήτοι:
31/01/2021.
Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο
έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του
έργου, σε περίπτωση παράτασης αυτού.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 2.100 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: IMPILO 06
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y με εμπειρία σε θέματα μοντελοποίησης δομών δεδομένων, ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων
Πλήθος θέσεων: Δύο (2) θέσεις
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·         ΕΕ2 – Ανάπτυξη μεθόδου ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης δεδομένων με Blockchain

·         ΕΕ3 –  Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής και μέχρι το πέρας των Ενοτήτων Εργασίας που ορίζει η θέση, ήτοι:
31/01/2021.
Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο
έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του
έργου, σε περίπτωση παράτασης αυτού.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 4.800 €, για κάθε δικαιούχο σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: IMPILO 07
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y με εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και τεχνικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων
Πλήθος θέσεων: Δύο (2) θέσεις
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·         ΕΕ2 – Ανάπτυξη μεθόδου ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης δεδομένων με Blockchain

·         ΕΕ4 – Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής και μέχρι το πέρας των Ενοτήτων Εργασίας που ορίζει η θέση, ήτοι:
31/01/2021.
Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο
έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του
έργου, σε περίπτωση παράτασης αυτού.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των
6.300 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου
και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό
περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις,
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις
του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του
δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: IMPILO 08
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y με εμπειρία σε θέματα πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·         ΕΕ5 – Πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας IMPILO

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται  από 01/03/2020 έως 31/10/2020.Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και εφόσον παραταθεί και η συγκεκριμένη ενότητα εργασίας.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.150 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5: IMPILO 09
Ειδικότητα: Διπλωματούχος Πληροφορικής με γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης mobile εφαρμογών
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·         ΕΕ2 – Ανάπτυξη μεθόδου ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης δεδομένων με Blockchain

·         ΕΕ3 –  Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος

·         ΕΕ4 – Υλοποίηση πλατφόρμας IMPILO

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 31/01/2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, σε περίπτωση παράτασης αυτού.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 20.250 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης