ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 61114101

Αθήνα, 26-07-2019
Αρ. Πρωτ: 19731/26-07-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες: Σαμπάνης Σωτήρης
Τηλ: +30 210 772 4024 Αρ. Πρωτ: 19731
Fax: +30 210 772 2456
Mail: sotiris.sampanis@iccs.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2019
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος «Επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ για τα έτη 2016-17», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 61114101, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικ. Χατζηαργυρίου συνολικού προϋπολογισμού 93.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια υπολογιστικής μονάδας προσομοίωσης πραγματικού χρόνου για την αναβάθμιση υπάρχοντος Ψηφιακού Προσομοιωτή Πραγματικού Χρόνου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 2ος όροφος,  Εργαστήριο 2.2.7.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων-ανοιχτή διαδικασία
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε Ενενήντα τρεις  χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (93.500,00 ) άνευ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη χρηματοδοτείται  Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο: «Επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ για τα έτη 2016-17», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 61114101, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικ. Χατζηαργυρίου. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61114101 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Φορέα.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Έως τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ημερομηνία: 29/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 02/09/2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ

(Απόφαση ΔΣ 26-07-2019, Θέμα: 4.1)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 38970000-5 : Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παναγιώτης Κοτσαμπόπουλος (Τηλ: 2107721499, e-mail: kotsa@power.ece.ntua.gr)