ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΣΔ – 2019

Αθήνα, 03-7-2019

Αρ. Πρωτ. :  16398/27-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019 ”

Το ΕΠΙΣΕΥ, σε εκτέλεση της από 28-06-2019  Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου σύμβασης μίσθωσης  έργου ή/και σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019’’ με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61111702 και Ε.Υ. τον Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Καλογερά Δημήτρη, καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους με τους όρους που αναφέρονται στoν δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την απόφαση της επιτροπής Αξιολόγησης στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας Κατάλογου, πιστοποίησης και εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP & Radius) (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας ελέγχου Περιεχομένου content filtering (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 12.400 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από συσταθησόμενη δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ επί 15 πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, μη προσμετρωμένων των ημερών δημοσίευσης και κατάθεσης αιτήσεων.