Β’ Κύκλος του Προγράμματος “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ – ΠΑΓΙΑ

Στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων για τον Β’ Κύκλο του Προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αιτηθέντα εξοπλισμό. Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμες είναι οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και όχι η αξία κτήσης του. Στην πλειονότητά τους οι δαπάνες εξοπλισμού αποσβαίνονται σε βάθος τριετίας με ποσοστό 40% κατά το πρώτο έτος, 40% κατά το δεύτερο έτος και 20% κατά το τρίτο έτος. Δεδομένου ότι η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 30 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους στο Πρόγραμμα, υπάρχει ο κίνδυνος να μην κριθεί επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού, ειδικά εάν η προμήθειά του δεν υλοποιηθεί κατά τον πρώτο μήνα έναρξης του έργου. Εξαίρεση αποτελεί ο εξοπλισμός που η αξία του δεν ξεπερνά τα 1.500€ αφού αποσβένεται εντός του έτους απόκτησής του.