Ασφαλιστικές κρατήσεις ελεύθερων επαγγελματιών ΤΜΕΔΕ υπαγόμενοι στο άρθρο 39 παρ. 9

Το ΕΠΙΣΕΥ σας ενημερώνει ότι,

Από 01.06.2019 και μέχρι 31.5.2022, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται πλέον σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ιδίου ν. 4387/2016 (

Μετά τα ανωτέρω, τα ποσοστά εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022 διαμορφώνονται ως εξής:

6,5% (3,25% ασφαλισμένου + 3,25% εργοδότη),

Βάση των ανωτέρω τα ποσοστά ασφαλιστικών κρατήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών με ΤΜΕΔΕ,  οι οποίοι υπάγονται στο άρθρο 39 παρ. 9, διαμορφώνονται από 01-06-2019 ως εξής:

  • 21,13% εργοδότη και 16,47% του εργαζόμενου.
  • Τα παραπάνω νέα ποσοστά πρέπει να δηλώνονται και στις συμβάσεις που έχουν έναρξη 01/06/2019.

Με Εκτίμηση

Ο Δ/ντής ΕΠΙΣΕΥ

Ι. Βασιλείου