Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

Το ΕΠΙΣΕΥ, σε εκτέλεση της από 17-05-2019 απόφασης του ΔΣ αυτού (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης. Σύμφωνα με το καταστατικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΠΙΣΕΥ, η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού και των συνεργατών ΔΕΝ καλύπτεται από κονδύλια Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά από τον Προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από συσταθησόμενη δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ Επιτροπή Αξιολόγησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 15-05-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ, σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων για την συνεργασία – απασχόληση 12 νηπιαγωγών ή δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ορισμένα χρονικά διαστήματα, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27420/17.5.2019 Πράξη του Πρύτανη.

Περισσότερες πληροφορίες στο δεσμό.

Το απόσπασμα του πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ της επιτροπής αξιολόγησης στο δεσμό.