ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 01/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 01/2019

Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 04-04-2019

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ υπ’ αριθ. 1/2019, με κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος «Επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ για τα έτη 2016-2017», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 61114101 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικ. Χατζηαργυρίου, συνολικού προϋπολογισμού 93.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

CPV: 38970000-5, Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 05-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-05-2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο δεσμό.