ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Αναπτυξιακές δράσεις ΕΜΠ

Αθήνα, 26-3-2019
Αρ. Πρωτ: 8106

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ):

σε εκτέλεση της από 15-3-2018 απόφασης του ΔΣ αυτού (θέμα: 5,2.) και σε συνέχεια του από 14-03-2019 αιτήματος του Πρύτανη ΕΜΠ, καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων και ειδικότερα όπως  εμφανίζονται στο δεσμό:

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ της επιτροπής επιλογής προσωπικού στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργου

(Διάρκεια έως 31-12-2019, με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον έτη)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
 • Αποδεδειγμένη εξάμηνη τουλάχιστον Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης
 • Εμπειρία και εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων συμβάσεων
 • Εφόσον διαθέτουν ΔΠΥ, θα πρέπει να αναγράφεται η σχετική ειδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψήφιους

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Διοικητικός Υπάλληλος -Υποστήριξη σε Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά θέματα Φοιτητών ΕΜΠ

(Διάρκεια έως 31-12-2019, με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον έτη)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικής ή κοινωνικών/ανθρωπιστικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
  • Αποδεδειγμένη εξάμηνη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης Αντίστοιχη δωδεκάμηνη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία:
 • σε Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ (τουλάχιστον 4 ετών)
 • σε Γραφείο Διασύνδεσης ΑΕΙ
 • στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • στην πληροφόρηση – ενημέρωση φοιτητών για θέματα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος
 • στην οργάνωση ημερίδων / συνεδρίων
 • Εφόσον διαθέτουν ΔΠΥ, θα πρέπει να αναγράφεται η σχετική ειδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψήφιους

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Διοικητικός Υπάλληλος – Υποστήριξη προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών(

Διάρκεια έως 31-12-2019, με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον έτη)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
  • Αποδεδειγμένη δωδεκάμηνη, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία σε Προ­γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών AEI.
  • Αντίστοιχη τριετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία σε Διοικητική Υποστήριξη Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).
 • Εφόσον διαθέτουν ΔΠΥ, θα πρέπει να αναγράφεται η σχετική ειδικότητα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψήφιους.