ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Αναπτυξιακές δράσεις ΕΠΙΣΕΥ

Αθήνα, 26-3-2019
Αρ. Πρωτ: 8105

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ):

σε εκτέλεση της από 15-03-2019 Απόφασης του ΔΣ αυτού (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου ‘’ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ’’ της Κεντρικής Υπηρεσίας Διοίκησης του Ινστιτούτου, σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων και ειδικότερα όπως  εμφανίζονται στο δεσμό:

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ  της επιτροπής επιλογής προσωπικού στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Διάρκεια έως 30-04-2020, δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν πολύ καλή γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο).
 • Τουλάχιστον 24μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών.
 • Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗ 2: Διοικητικός Υπάλληλος για την Υποστήριξη  της Λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) (Διάρκειαέως 30-04-2020, δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν πολύ καλή γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.
 • Αποδεδειγμένη εξάμηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 • Αποδεδειγμένη εξάμηνη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Πολύ καλή γνώση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων RESCOM, το οποίο χρησιμοποιείται από το ΕΠΙΣΕΥ και αποδεδειγμένη εξάμηνη κατ’ ελάχιστον εμπειρία στη χρήση του.