ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: HiMioFots

Αθήνα, 6-2-2019
Αρ. Πρωτ: 3697

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης  έκτακτου προσωπικού, για το έργο με τίτλο: «Υδροαποθευτική Υποδομή-Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές» της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (Hellenic Integrated Marine and Inland Water Observing, Forecasting and Offshore Technology System, HIMIOFoTS) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002739, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68003400 και Ε.Υ. τον Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Δημήτριο Καλογερά, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Υπεύθυνος Υδροϋπολογιστικών Εφαρμογών
Ειδικότητα: Ειδικός πληροφορικής με εμπειρία σε UI (user interface) για τη διαχείριση υδατικών πόρων.
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Απασχόληση στα κάτωθι αντικείμενα του έργου:

ΠΕ 3 :

·                        Οργάνωση και ενσωμάτωση εφαρμογών διαχείρισης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης  υδρογεωδεδομένων

●   Ενσωμάτωση εφαρμογής προβολής τρεχουσών μετεωρολογικών συνθηκών.

●   Ενσωμάτωση εφαρμογής αυτόματης συνάθροισης χρονοσειρών.

●   Ενσωμάτωση εφαρμογής διασύνδεσης με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας.

ΠΕ 4:

●   Ανάπτυξη συστήματος για αυτόματη καταχώρηση τηλεμετρικών δεδομένων που λαμβάνονται από μετρητικούς σταθμούς. Τα δεδομένα αυτά θα καταχωρούνται στην υδροαποθηκευτική υποδομή.

●   Ανάπτυξη συστήματος για αυτόματη καταχώρηση δεδομένων στην

υδροαποθηκευτική υποδομή από διάφορες βάσεις δεδομένων φορέων που θέλουν να ενταχθούν στο σύστημα.

ΠΕ 5:

●   Ανάπτυξη ιστοσελίδων με γενικές πληροφορίες για το σύστημα και με υλικό γενικού ενδιαφέροντος

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 31-12-2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 23.500,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου