ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων

Αθήνα, 5-2-2019
Αρ. Πρωτ: 3580

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση  δύο (2)  θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων», κωδικό MIS: Τ1ΕΔΚ-02506, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004800 και Ε.Υ. την Καθηγήτρια ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό:

Απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ σχετικό με το πρακτικό της επιτροπής επιλογής στο  δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ SMART-BLISTER 1.1:
Ειδικότητα: Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής
Πλήθων θέσεων: 2 Θέσεις
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συμμετοχή στη μελέτη, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου, η οποία θα δίνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων με τη χρήση blisters (αυξημένος κόστος και δυσκολία εφαρμογής σε μαζική παραγωγή).

Μέσω της παρούσας σύμβασης θα καλυφθούν ανάγκες συγγραφής σεναρίων χρήσης, μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης πρωτοκόλλων επικοινωνίας και κεντρικού πληροφοριακού συστήματος τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους.

 

Συμμετοχή στις Ενότητες εργασίας:

Ενότητα Εργασίας 1: Απαιτήσεις

Ενότητα Εργασίας 2: Σύνταξη προδιαγραφών – αρχιτεκτονική συστήματος

Ενότητα Εργασίας 3: Υλοποίηση και επικύρωση

Ενότητα Εργασίας 4: Δοκιμές και αξιολόγηση – Προώθηση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 8/7/2021. Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος κάθε σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 100.800,00€, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SMART-BLISTER: 1.2  
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα: •                     Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

•                     Διδακτορικός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στην περιοχή των επικοινωνιών ή/και συστημάτων πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

•                     5 έτη εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού εκ των οποίων τα 2 τελευταία έτη, από την προκήρυξη της παρούσας, σε συμμετοχή σε έργα στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής.

•                     Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο FCE (First Certificate in English).

•                     Γνώση σε agile development μεθοδολογίες (Scrum, XP, κλπ).

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: •                     Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού πέραν των 5 ετών.

•                     Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην περιοχή των επικοινωνιών ή/και συστημάτων πληροφορικής.

•                     Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-review) και κεφάλαια σε βιβλία.