ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: AΡMONIA

Αθήνα, 4-1-2019
Αρ. Πρωτ: 451

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «ΑυτοΡρυθμιζόΜενΟ και εΝοποιημένο μητροπολΙτικό δίκτυο και δίκτυο πρόσβΑσης – ΑΡΜΟΝΙΑ», κωδικό MIS: 5031823, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004400 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Εμμανουήλ Βαρβαρίγο, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησηςκαι στο δεσμό:

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ αναφορικά με το πρακτικό της επιτροπής επιλογής είναι στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Επιστημονικός Συνεργάτης – Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ερευνητής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο του έργου και της θέσης είναι η δημιουργία ενός αυτορυθμιζόμενου και ενοποιημένου μητροπολιτικού δικτύου και δικτύου πρόσβασης (ΑΡΜΟΝΙΑ) το οποίο είναι σε θέση να παρακολουθεί την κατάστασή του, να την αναλύει και να ενεργεί, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία του σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Ο οπτικός και IP εξοπλισμός των διαφορετικών τμημάτων του δικτύου (μητροπολιτικό και πρόσβασης) θα ελέγχονται από κοινού και βέλτιστα, αξιοποιώντας τεχνολογίες προγραμματιζόμενου δικτύου μέσω λογισμικού (Software Defined Networks – SDN) και εικονικοποίησης των δικτυακών λειτουργιών (Network Function Virtualization – NFV). Οι πληροφορίες εποπτείας/παρακολούθησης από τις οπτικές και τις IP συσκευές του δικτύου θα συλλέγονται, θα αναλύονται με μεθόδους ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data analytics) και θα χρησιμοποιούνται στις αποφάσεις βελτιστοποίησης.

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

·        Eνότητα Eργασίας (ΕΕ) 1: Καθορισμός απαιτήσεων και προτεινόμενη αρχιτεκτονική

o   Παραδοτέο 1: Αρχιτεκτονική δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

·        ΕΕ 2: Ενορχήστρωση και έλεγχος

o   Παραδοτέο 2: Ελεγκτής δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ και λογισμικό συσκευών

o   Παραδοτέο 3: Ενορχήστρωση εικονικών δικτυακών λειτουργιών

·        ΕΕ 3: Εποπτεία, αλγόριθμοι ανάλυσης και βελτιστοποίησης

o   Παραδοτέο 4: Εποπτεία και ανάλυση για IP και οπτικά δίκτυα

o   Παραδοτέο 5: Αλγόριθμοι δυναμικής βελτιστοποίησης δικτύων

·        ΕΕ 4: Επίδειξη πιλοτικής λειτουργίας του δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

o   Παραδοτέο 6: Πιλοτική λειτουργία μητροπολιτικού δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

o   Παραδοτέο 7: Πιλοτική λειτουργία δικτύου πρόσβασης ΑΡΜΟΝΙΑ

o   Παραδοτέο 8: Πιλοτική λειτουργία ενοποιημένου δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

Διάρκεια σύμβασης: Έως 12 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 36.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Ερευνητική ομάδα δικτύων υψηλών ταχυτήτων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Επιστημονικός Συνεργάτης Έμπειρος Ερευνητής, Προγραμματιστής
Ειδικότητα: Ερευνητής-Προγραμματιστής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο του έργου και της θέσης είναι η δημιουργία ενός αυτορυθμιζόμενου και ενοποιημένου μητροπολιτικού δικτύου και δικτύου πρόσβασης (ΑΡΜΟΝΙΑ) το οποίο είναι σε θέση να παρακολουθεί την κατάστασή του, να την αναλύει και να ενεργεί, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία του σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Ο οπτικός και IP εξοπλισμός των διαφορετικών τμημάτων του δικτύου (μητροπολιτικό και πρόσβασης) θα ελέγχονται από κοινού και βέλτιστα, αξιοποιώντας τεχνολογίες προγραμματιζόμενου δικτύου μέσω λογισμικού (Software Defined Networks – SDN) και εικονικοποίησης των δικτυακών λειτουργιών (Network Function Virtualization – NFV). Οι πληροφορίες εποπτείας/παρακολούθησης από τις οπτικές και τις IP συσκευές του δικτύου θα συλλέγονται, θα αναλύονται με μεθόδους ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data analytics) και θα χρησιμοποιούνται στις αποφάσεις βελτιστοποίησης.

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

·        Eνότητα Eργασίας (ΕΕ) 1: Καθορισμός απαιτήσεων και προτεινόμενη αρχιτεκτονική

o   Παραδοτέο 1: Αρχιτεκτονική δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

·        ΕΕ 2: Ενορχήστρωση και έλεγχος

o   Παραδοτέο 2: Ελεγκτής δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ και λογισμικό συσκευών

o   Παραδοτέο 3: Ενορχήστρωση εικονικών δικτυακών λειτουργιών

·        ΕΕ 3: Εποπτεία, αλγόριθμοι ανάλυσης και βελτιστοποίησης

o   Παραδοτέο 4: Εποπτεία και ανάλυση για IP και οπτικά δίκτυα

o   Παραδοτέο 5: Αλγόριθμοι δυναμικής βελτιστοποίησης δικτύων

·        ΕΕ 4: Επίδειξη πιλοτικής λειτουργίας του δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

o   Παραδοτέο 6: Πιλοτική λειτουργία μητροπολιτικού δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

o   Παραδοτέο 7: Πιλοτική λειτουργία δικτύου πρόσβασης ΑΡΜΟΝΙΑ

o   Παραδοτέο 8: Πιλοτική λειτουργία ενοποιημένου δικτύου ΑΡΜΟΝΙΑ

 

Διάρκεια σύμβασης: Έως 12 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 36.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Ερευνητική ομάδα δικτύων υψηλών ταχυτήτων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα