ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Αντίκλεια

Αθήνα, 11-12-2018
Αρ. Πρωτ: 26804

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «τριών» (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Τεχνολογιών και μεθόδων διαλειτουργικότητα δεδομένων πολιτιστικού Αποθέματος -ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» κωδικό MIS: 5030954, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004600  και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ανδρέα – Γεώργιο Σταφυλοπάτη η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικά με το πρακτικό της επιτροπής επιλογής προσωπικού της ως άνω προκήρυξης στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Αναλυτής Προγραμματιστής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Πραγματοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα.

 

Ε.Ε.1 Ανάλυση των γενικών λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, . προσδιορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού διαχείρισης και επανάχρησης ψηφιοποιημένης πολιτιστικής πληροφορίας, που θα αναπτυχθεί  για τη συλλογή, ανάκτηση και αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Προσδιορισμός προτύπων, σχημάτων αναπαράστασης μεταδεδομένων Europeana Data Model, μορφών κωδικοποίησης δεδομένων JSON-LD,μορφών κωδικοποίησης περιεχομένου τύπων εικόνας, βίντεο

Συμμετοχή στη συγγραφή των Παραδοτέων

Π.1 Έγγραφο προγραμματισμού έργου,

Π.2 Αναφορά σχετικά με τα ενδεδειγμένα πρότυπα μεταδεδομένων και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας,

Π.3 Αναφορά σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους για την διαχείριση μαζικών δεδομένων στον τομέα του πολιτισμού

 

Ε.Ε.2 Ανάπτυξη διεπαφών σημασιολογικού περιεχομένου με τη χρήση, και ανάπτυξη οντολογιών. Σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων για τον καθορισμό και αντιστοίχιση σε κοινό μοντέλο των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης μεταδεδομένων σχετικών με ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας.

Π.4 Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Π.6 Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Π.7 Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια/περιοδικά στον τομέα της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού

 

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι την 17-01-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

59.616,00 σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Ανδρέα – Γεώργιος Σταφυλοπάτη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Περιεχομένου & Αλληλεπίδρασης – ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Μηχανικός Πληροφορικής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Πληροφορικής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας με χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης που θα παρέχει υπηρεσίες πλοήγησης αναζήτησης, παρουσίασης και δημιουργικής επανάχρησης πολιτιστικού περιεχομένου όπως τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και αφηγήσεων, το μοίρασμα περιεχομένου και τη συνεργασία με  άλλους χρήστες, καθώς και το λανσάρισμα διαδικτυακών εκστρατειών πληθοπορισμού.

 

Ε.Ε.1 Ανάλυση των γενικών λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων. Προσδιορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού διαχείρισης και επανάχρησης ψηφιοποιημένης πολιτιστικής πληροφορίας, που θα αναπτυχθεί  για τη συλλογή, ανάκτηση και αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Προσδιορισμός προτύπων, σχημάτων αναπαράστασης μεταδεδομένων Europeana Data Model, μορφών κωδικοποίησης δεδομένων JSON-LD,μορφών κωδικοποίησης περιεχομένου τύπων εικόνας, βίντεο

Συμμετοχή στη συγγραφή των Παραδοτέων:

Π.1 Έγγραφο προγραμματισμού έργου,

Π.2 Αναφορά σχετικά με τα ενδεδειγμένα πρότυπα μεταδεδομένων και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας,

Π.3 Αναφορά σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους για την διαχείριση μαζικών δεδομένων στον τομέα του πολιτισμού

 

Ε.Ε.2 Ανάπτυξη διεπαφών σημασιολογικού περιεχομένου με τη χρήση, και ανάπτυξη οντολογιών. Σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων για τον καθορισμό και αντιστοίχιση σε κοινό μοντέλο των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης μεταδεδομένων σχετικών με ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας.

Συμμετοχή στη συγγραφή των Παραδοτέων:

Π.4 Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

 

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι την 17-09-2019.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

20.149,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Γεώργιο – Ανδρέα Σταφυλοπάτη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Μηχανικός Πληροφορικής/προγραμματιστής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ανάπτυξη υπηρεσιών υποδομής (βάσεις και ευρετηρίαση δεδομένων, διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών – API) για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου και μεταδεδομένων.

 

Ε.Ε.1 Ανάλυση των γενικών λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων. Προσδιορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού διαχείρισης και επανάχρησης ψηφιοποιημένης πολιτιστικής πληροφορίας, που θα αναπτυχθεί  για τη συλλογή, ανάκτηση και αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Προσδιορισμός προτύπων, σχημάτων αναπαράστασης μεταδεδομένων Europeana Data Model, μορφών κωδικοποίησης δεδομένων JSON-LD,μορφών κωδικοποίησης περιεχομένου τύπων εικόνας, βίντεο

Συμμετοχή στη συγγραφή των Παραδοτέων

Π.1 Έγγραφο προγραμματισμού έργου,

Π.2 Αναφορά σχετικά με τα ενδεδειγμένα πρότυπα μεταδεδομένων και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας,

Π.3 Αναφορά σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους για την διαχείριση μαζικών δεδομένων στον τομέα του πολιτισμού

 

Ε.Ε.2 Ανάπτυξη διεπαφών σημασιολογικού περιεχομένου με τη χρήση, και ανάπτυξη οντολογιών. Σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων για τον καθορισμό και αντιστοίχιση σε κοινό μοντέλο των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης μεταδεδομένων σχετικών με ψηφιακά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας.

Συμμετοχή στη συγγραφή των Παραδοτέων:

Π.4 Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (1η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Π.6 Αναφορά και λογισμικά δομοστοιχεία (2η έκδοση) για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και την  17-06-2020.

 

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

26.749,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Κ. Ανδρέα Γεώργιο Σταφυλοπάτη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης