ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Polifolio

Αθήνα, 04-12-2018
Αρ. Πρωτ: 25815

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση 6 (έξι) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», κωδικό MIS: 5033209, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005700 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννη Ψαρρά, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και ειδικότερα στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: POLIFOLIO 01
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με εμπειρία στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·        ΕΕ1 – Προετοιμασία υλοποίησης (τεχνολογικό πλαίσιο, σενάρια χάραξης πολιτικής)

·        ΕΕ2 – Έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας (Μεθοδολογία χάραξης πολιτικής και επικαιροποίηση)

·        ΕΕ3 –  Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας (Προδιαγραφές και σχεδιασμός συστήματος, πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού, τελική έκδοση πλατφόρμας λογισμικού)

·        ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή (Αναφορά πιλοτικής εφαρμογής)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 16/04/2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 16.050,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: POLIFOLIO 02
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·        ΕΕ1 – Προετοιμασία υλοποίησης (Τεχνολογικό πλαίσιο, Σενάρια χάραξης πολιτικής)

·        ΕΕ2 – Έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας (Μεθοδολογία χάραξης πολιτικής και επικαιροποίηση)

·        ΕΕ3 –  Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας (Σενάρια χρήσης συστήματος, πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού, τελική έκδοση πλατφόρμας λογισμικού)

·        ΕΕ5 – Προετοιμασία Αξιοποίησης (ενδιάμεσες αναφορές διάχυσης και δημοσιότητας, και απολογιστική αναφορά διάχυσης και δημοσιότητας)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 16/04/2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 19.350,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: POLIFOLIO 03
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με εμπειρία σε μεθόδους υποστήριξης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·        ΕΕ1 – Προετοιμασία υλοποίησης (Τεχνολογικό πλαίσιο, Σενάρια χάραξης πολιτικής

·        ΕΕ2 – Έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας (Μεθοδολογία χάραξης πολιτικής και επικαιροποίηση)

·        ΕΕ3 –  Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας (Πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού, αποτελέσματα τεχνικής πιστοποίησης)

·        ΕΕ5 – Προετοιμασία Αξιοποίησης (αναλυτικό σχέδιο αξιοποίησης και επικαιροποίηση, ενδιάμεσες αναφορές διάχυσης και δημοσιότητας, και απολογιστική αναφορά διάχυσης και δημοσιότητας)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 16/04/2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 38.400,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: POLIFOLIO 04
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με εμπειρία στην ανάλυση χαρτοφυλακίων
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·        ΕΕ1 – Προετοιμασία υλοποίησης (Τεχνολογικό πλαίσιο, Σενάρια χάραξης πολιτικής, Σχέδιο υλοποίησης έργου)

·        ΕΕ2 – Έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας (Μεθοδολογία χάραξης πολιτικής και επικαιροποίηση)

·        ΕΕ3 –  Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας (Προδιαγραφές και σχεδιασμός συστήματος, πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού, αποτελέσματα τεχνικής πιστοποίησης, τελική έκδοση πλατφόρμας λογισμικού)

·        ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή (Σχέδιο πιλοτικής εφαρμογής, αναφορά πιλοτικής εφαρμογής, αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 16/04/2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 51.900,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5: POLIFOLIO 05
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·        ΕΕ1 – Προετοιμασία υλοποίησης (Τεχνολογικό πλαίσιο, Σχέδιο υλοποίησης έργου)

·        ΕΕ3 –  Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας (Προδιαγραφές και σχεδιασμός συστήματος, σενάρια χρήσης συστήματος, πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού, τελική έκδοση πλατφόρμας λογισμικού)

·        ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή (Αναφορά πιλοτικής εφαρμογής)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 16/04/2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 38.700,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6: POLIFOLIO 06
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων και χρήση προγραμμάτων μοντελοποίησης
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα Παραδοτέα:

·        ΕΕ1 – Προετοιμασία υλοποίησης (Τεχνολογικό πλαίσιο, Σενάρια χάραξης πολιτικής, σχέδιο υλοποίησης έργου)

·        ΕΕ2 – Έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας (Μεθοδολογία χάραξης πολιτικής και επικαιροποίηση)

·        ΕΕ3 –  Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας (Σενάρια χρήσης συστήματος, πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού, αποτελέσματα τεχνικής πιστοποίησης, τελική έκδοση πλατφόρμας λογισμικού)

·        ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή (Αναφορά πιλοτικής εφαρμογής, αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής)

·        ΕΕ5 – Προετοιμασία Αξιοποίησης (αναλυτικό σχέδιο αξιοποίησης και επικαιροποίηση, ενδιάμεσες αναφορές διάχυσης και δημοσιότητας, και απολογιστική αναφορά διάχυσης και δημοσιότητας)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 16/04/2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 41.805,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης