ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΙΟΛΙΚΟΣ”

Αθήνα, 12-11-2018

Αρ. Πρωτ: 23622

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση έως «τεσσάρων» (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Ανάπτυξη Kαινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση και Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων», κωδικό MIS: 5030450, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005100 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Δημήτριο Σούντρη, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και ειδικότερα στο δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικά με το πρακτικό της επιτροπής επιλογής προσωπικού της ως άνω προκήρυξης στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με Διδακτορικό τίτλο
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο υποψήφιος θα χρειαστεί:

1) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π4.2) να εκπονήσει έκθεση που θα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και οι τρόποι διασυνδέσεις του ψηφιακού υποσυστήματος του Lidar με το υπόλοιπο σύστημα αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες FPGA. Για το λόγο αυτό θα αξιολογήσει τις διασυνδέσεις του FPGA με το αναλογικό κύκλωμα, θα εξετάσει πως αυτές μπορούν να επιτευχθούν, με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιες προδιαγραφές. Επίσης θα παρουσιάσει την κύρια αρχιτεκτονική του FPGA που θα αξιοποιηθεί στο τελικό σύστημα.

2) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π4.3) να εκπονήσει έκθεση για την αποδοτική  ανάπτυξη και βελτιστοποίηση VHDL σε Μονάδες Επιτάχυνσης Ψηφιακής Επεξεργασίας FPGA.  Στόχος είναι η διατύπωση των προδιαγραφών και πως αυτοί θα επιτευχθούν στην ανάπτυξη του κώδικα VHDL με την περιγραφή κατάλληλων τεχνικών και οδηγιών στο σχεδιασμό υλικού. Επίσης η έκθεση θα περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων συστήματος και πως θα  εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τελικού συστήματος  με αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του ψηφιακού συστήματος.

3) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π4.4) θα είναι υπεύθυνος του καθορισμού της λειτουργικότητας που θα υλοποιηθεί στον επεξεργαστή ARM της ψηφιακής πλατφόρμας SoC του συστήματος Lidar για γρήγορο υπολογισμό της συνιστώσας ανέμου. Επίσης θα καθορίσει τις προδιαγραφές για γρήγορη επικοινωνία με την μονάδα επεξεργασίας FPGA καθώς και τον  τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τον χρήστη του συστήματος.

4) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π4.5) να εκπονήσει έκθεση όπου θα επαληθεύεται (verification)  η λειτουργικότητα του ψηφιακού υποσυστήματος του Lidar με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο αρχικό στάδιο με επιβεβαίωση κάθε πιθανού σεναρίου λειτουργίας  και θα εκπονήσει μεθόδους διόρθωσης  σε περίπτωση αποκλίσεων.

5) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 5.1) να εκπονήσει έκθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του οπτικού και του ηλεκτρονικού υποσυστήματος με έμφαση στις προδιαγραφές όσο αναφορά στις διαστάσεις και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά.

6) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 5.6) να εκπονήσει έκθεση με τον τελικό σχεδιασμό του οπτικού και του ηλεκτρονικού υποσυστήματος με αποτελέσματα της διαλειτουργικότητας όλων των μερών του συστήματος Lidar.

Διάρκεια σύμβασης:  

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 27-06-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 93.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & ψηφιακών συστημάτων ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Ερευνητής
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθων θέσεων: Έως 2
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Οι υποψήφιοι θα χρειαστεί:

1) Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 4.3) να αναπτύξουν και να βελτιστοποιήσουν κώδικα  VHDL με βάση συνιστώσες προδιαγραφές σε Μονάδες Επιτάχυνσης Ψηφιακής Επεξεργασίας FPGA αξιοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία σχεδιασμού και προσομοίωσης.

2) Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 4.4) να προγραμματίσουν επεξεργαστή ARM, να υλοποιήσουν την  διασύνδεση του με την μονάδα επεξεργασίας FPGA με σκοπό τον  υπολογισμό της συνιστώσας ανέμου με αποδοτικό από πλευράς πόρων τρόπο, ικανοποιώντας επιπλέον και τις απαιτήσεις διασύνδεσης με τον χρήστη.

3) Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 5.1) να παρέχουν  τεχνική υποστήριξη και να συνεισφέρουν στην  υλοποίηση μίας πρώτης φάσης ολοκλήρωσης του οπτικού και ηλεκτρονικού μέρους συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών συναρμολόγηση, διασύνδεσης και ελέγχου καλής λειτουργίας ενός αρχικού πρότυπου συστήματος

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 37.618,50€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή των δικαιούχων, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & ψηφιακών συστημάτων ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 Ερευνητής
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο υποψήφιος θα χρειαστεί:

1) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π2.1) να εκπονήσει έκθεση όπου θα παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η προσομοίωση του ενισχυτή ίνας, ο οποίος θα βασίζεται σε ένα λέιζερ ίνας και ενισχυτή EDFA που θα λειτουργούν στα 1550 nm. Η άντληση του ενισχυτή EDFA θα γίνεται στα 980 nm.

2) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π2.2) να εκπονήσει έκθεση πώς αναπτύσσεται ο ενισχυτής σε επίπεδο breadboard μετά την διαδικασία σχεδιασμού και προσομοίωσης του ώστε να πιστοποιηθεί η καλή του λειτουργία με βάση τις καθορισμένες προδιαγραφές του.

3) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π2.3) να εκπονήσει έκθεση πως το αναπτυχθέν σε breadboard σύστημα του ενισχυτή ίνας αποκτά μικρότερο μέγεθος και μειώνεται σε διαστάσεις σε ένα πιο μικρό σύστημα για να μπορέσει να ενσωματωθεί στο τελικό αναπτυχθέν σύστημα.

4) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π3.1) να εκπονήσει έκθεση όπου θα  παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και θα πραγματοποιείται η προσομοίωση του οπτικού σύμφωνου πομποδέκτη (coherentreceiver) με υπερετερώδυνο τρόπο περιλαμβάνοντας κατάλληλα οπτικά στοιχεία.

5) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π3.2) να εκπονήσει έκθεση μετά τον σχεδιασμό και την προσομοίωση του σύμφωνου πομποδέκτη με την υλοποίηση του σε επίπεδο breadboard. Ο ενισχυτής ίνας που κατασκευάζεται στο Παραδοτέο 2.2 θα ενσωματωθεί μαζί με το υποσύστημα λήψης.

6) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π3.3) να εκπονήσει έκθεση πως ο σύμφωνος πομποδέκτης που έχει κατασκευαστεί σε επίπεδο breadboard πλέον εγκαθίσταται σε μια πιο συμπαγή και μικρή σε όγκο κατασκευή που να πληρεί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο στάδιο του σχεδιασμού του συνολικού συστήματος.

7) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π3.4) θα παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία του σύμφωνου πομποδέκτη σε συνέδρια υπό κρίση και να εκπονήσει παρουσίαση καθώς και paper το οποίο θα αποτελέσει την έκθεση των πεπραγμένων.

8) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π6.3.2) να εκπονήσει έκθεση όπου θα ελέγχεται η απόδοση των υποσυστημάτων από τις  μετρήσεις με το wind lidar από το προσωπικό της εταιρείας Reymetrics. Η διαδικασία απαιτεί πολύμηνη δοκιμή για να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των υποσυστημάτων σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

9) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π6.9.1) θα πραγματοποιήσει  δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια υπό κρίση σχετικά με τις μετρήσεις που θα διεξαχθούν σε συνθήκες πεδίου.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία από 01-01-2019  και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 27-06-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 60.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχων, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & ψηφιακών συστημάτων ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ