ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AVINT

Αθήνα, 08-11-2018

Αρ. Πρωτ: 23181

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «AVINT: Ενσωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό, κωδικό MIS: 5030458, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005000 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Νικόλαο Ουζούνογλου, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και ειδικότερα στο δεσμό.

Το απόσπασμα ΔΣ  ΕΠΙΣΕΥ του πρακτικού επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Συνεργαζόμενος ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή άλλη συναφής ειδικότητα
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Σχεδιασμός της προτεινόμενης γραμμής μεταφοράς επιβατών με αυτοματοποιημένα οχήματα στην πόλη των Τρικάλων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1

Συντονισμός εργασιών για την προετοιμασία της υποδομής για τη λειτουργία της γραμμής μεταφοράς επιβατών με αυτοματοποιημένα οχήματα στην πόλη των Τρικάλων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2

Προετοιμασία αυτοματοποιημένων οχημάτων και έλεγχος συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3

Μεθοδολογία εκτέλεσης πιλοτικών δοκιμών και συντονισμός συλλογής δεδομένων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4

Ανάλυση δεδομένων από τις πιλοτικές δοκιμές και εκτίμηση επιπτώσεων από τη χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων για μεταφορά επιβατών στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5

Προτάσεις για χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων σε πρόσθετες γραμμές μεταφοράς επιβατών και σε άλλες χρήσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 6

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 27-06-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 93.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο ομάδας I-SENSE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Συνεργαζόμενος ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή άλλη συναφής ειδικότητα
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή σε προετοιμασία της υποδομής για τη λειτουργία της γραμμής μεταφοράς επιβατών με αυτοματοποιημένα οχήματα στην πόλη των Τρικάλων στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2

Προετοιμασία αυτοματοποιημένων οχημάτων και έλεγχος συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3

Ανάλυση δεδομένων από τις πιλοτικές δοκιμές και εκτίμηση επιπτώσεων από τη χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων για μεταφορά επιβατών στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5

Προτάσεις για χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων σε πρόσθετες γραμμές μεταφοράς επιβατών και σε άλλες χρήσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 6

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 27-06-2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 72.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο ομάδας I-SENSE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Συνεργαζόμενος ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή άλλη συναφής ειδικότητα
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή σε προετοιμασία αυτοματοποιημένων οχημάτων και έλεγχος συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3

Ανάλυση δεδομένων από τις πιλοτικές δοκιμές και εκτίμηση επιπτώσεων από τη χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων για μεταφορά επιβατών στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 5

Προτάσεις για χρήση αυτοματοποιημένων οχημάτων σε πρόσθετες γραμμές μεταφοράς επιβατών και σε άλλες χρήσεις στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 6

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 27-06-2021.

 

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 69.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο ομάδας I-SENSE