ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Culture Labs: recipes for social innovation»

Αθήνα, 23-10-2018

Αρ. Πρωτ: 21113

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Culture Labs: recipes for social innovation» της Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage, CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and social innovation in culture», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63103500 και Ε.Υ. τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Γεώργιο Στάμου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ειδικότερα στo δεσμό και υνοπτικά στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης:

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ  ΕΠΙΣΕΥ με την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: (ΑΠ Θ1)
Ειδικότητα: Project Manager
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου
Αντικείμενο θέσης: Oι Απαιτήσεις έργου αφορούν:

·         Διασύνδεση των πολιτιστικών φορέων με κοινότητες και ομάδες μεταναστών ή/και προσφύγων για να κατανοήσουν και να μοιραστούν την πολιτιστική κληρονομιά καθώς και να υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή τους μέσω του πολιτισμού ώστε να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων.

·         Συμμετοχή στην υποστήριξη, παρακολούθηση και τον συντονισμό Project Management, ενδεικτικά τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου όπως τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υποβολής παραδοτέων, συμμετοχή στη συγγραφή παραδοτέων, σύνταξη και έλεγχος των ενδιάμεσων αναφορών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη συμβάσεων ομάδας έργου, έλεγχος φύλλων χρονοχρέωσης, επικοινωνία με τους φορείς, οργάνωση τακτικών συναντήσεων.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες  από την  ολοκλήρωση της διαδικασίας

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 18.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ