ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα,03-10-2018

Αρ. Πρωτ: 18800

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Εργαλειοθήκη Διαχειριστών Δικτύων Διανομής», με κωδικό MIS 5030356 και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004200 και Ε.Υ. τον Επίκουρο Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Παύλο Γεωργιλάκη, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ειδικότερα στo δεσμό και  συνοπτικά στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Το  απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ  της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης είναι στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων για την τεχνοοικονομική ανάλυση, τον προγραμματισμό ανάπτυξης, και τη λειτουργία του δικτύου διανομής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για την εργαλειοθήκη των διαχειριστών των δικτύων διανομής.

 

Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών.

 

(Ενότητα εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4)

Διάρκεια σύμβασης: Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι 27/6/2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 59.034,60€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 §3 του           Ν.4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων για την πρόβλεψη ευελιξίας των δικτύων διανομής για την εργαλειοθήκη των διαχειριστών των δικτύων διανομής.

 

Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών.

 

(Ενότητα εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ4)

Διάρκεια σύμβασης: Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι 27/6/2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 29.514,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 §3 του           Ν.4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων για την πρόβλεψη φορτίου των δικτύων διανομής για την εργαλειοθήκη των διαχειριστών των δικτύων διανομής.

 

Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών.

 

(Ενότητα εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ4)

Διάρκεια σύμβασης: Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι 27/6/2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 29.514,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 §3 του           Ν.4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθων θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων για την παρακολούθηση και εκτίμηση της ποιότητας ισχύος των δικτύων διανομής για την εργαλειοθήκη των διαχειριστών των δικτύων διανομής.

 

Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών.

 

(Ενότητα εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ3, ΕΕ4)

Διάρκεια σύμβασης: Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι 27/6/2021.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 29.514,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 §3 του           Ν.4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ