ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΣΔ

Αθήνα, 28-9-2018

Αρ. Πρωτ. :  18286/28-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018 ”

για την πλήρωση τεσσάρων θέσων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018 », με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61111701 και Ε.Υ. τον Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Καλογερά Δημήτρη, καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους με τους όρους που αναφέρονται στoν δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Συνεργάτης Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνικής Υποστήριξης από Απόσταση Σχολικών Μονάδων (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 3.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης από Απόσταση Σχολικών Μονάδων (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 3.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας ελέγχου Περιεχομένου content filtering (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 10.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας Κατάλογου, πιστοποίησης και εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP & Radius) (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 10.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ με την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης στο δεσμό.