ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Culture Labs: recipes for social innovation

Αθήνα, 27-08-2018

Αρ. Πρωτ. :  14668

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), λαμβάνοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 7 του ΠΔ 271/1989, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 13/1998.
  2. το άρθρο 93 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016
  3. το άρθρο 17 του Ν. 4386/2016, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 20§1β του Ν. 4310/2014
  4. το άρθρο 51§1 του Ν. 4485/2017
  5. τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του Ν. 4485/2017, οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων / προγραμμάτων και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και ειδικότερα το άρθρο 64§§2&3 του ίδιου Νόμου.
  6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΠΙΣΕΥ
  7. Την από 08-03-2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «Culture Labs: recipes for social innovation» της Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage, CULT-COOP-06-2017Participatory approaches and social innovation in culture» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63103500, καθώς και του Προϋπολογισμού αυτού, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων
  8. Την από 03-08-2018 Απόφαση του ΔΣ (θέμα: 7.1) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου με τίτλο: «Culture Labs: recipes for social innovation» της Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage, CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and social innovation in culture» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: : 63103500.
  9. Την από 12-01-2018 Απόφαση του ΔΣ (θέμα: 6) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΠΙΣΕΥ.

 

Ανακοινώνει

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Culture Labs: recipes for social innovation» της  Πρόσκλησης «H2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage, CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and social innovation in culture», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: : 63103500 και Ε.Υ. τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Γεώργιο Στάμου,  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στoν δεσμό.

Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης στο δεσμό.