ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 03-08-2018

Αρ. Πρωτ. :  13343

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέσεων ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου – παροχής υπηρεσιών στην κεντρική υπηρεσία του ΕΠΙΣΕΥ στο πλαίσιο του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

Το ΕΠΙΣΕΥ, σε εκτέλεση της από 11-07-2018 Απόφασης του ΔΣ αυτού (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου ‘’ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ’’ της Κεντρικής Υπηρεσίας Διοίκησης του Ινστιτούτου, σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης.
Σύμφωνα με το καταστατικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΠΙΣΕΥ, η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού και των συνεργατών ΔΕΝ καλύπτεται από κονδύλια Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από συσταθησόμενη δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ επί 15 πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, μη προσμετρωμένων των ημερών δημοσίευσης και κατάθεσης αιτήσεων.

ΙΙ) ΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Διάρκεια ισόχρονη της θητείας του ΔΣ, δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Στέλεχος Υποστήριξη Λειτουργίας του Γραφείου Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ (Διάρκεια ισόχρονη της θητείας του ΔΣ, δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Διάρκεια ισόχρονη της θητείας του ΔΣ, δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: Στέλεχος Υποστήριξης Δράσεων Πληροφορικής – Διαδικτύου –Web developer (Διάρκεια ισόχρονη της θητείας του ΔΣ, δυνάμενη να παραταθεί έως 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)

Περισσότερες πληροφορίες στο  δεσμό.

Το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ  από την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης στο δεσμό.