ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αθήνα, 19-06-2018
Αρ. Πρωτ: 7731

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση 5 θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «MANTIS – Πλαίσιο Ανάπτυξης Ετερογενών Εφαρμογών σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για την Υποστήριξη Οδηγών και Βελτίωση των Μεταφορών – Multiservice Capable Intelligent Transportation Systems», Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Ευστάθιο Συκά, το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί μετά την ένταξή του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: 1.       Δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας για την ευφυή διαχείριση των οχημάτων που θα περιλαμβάνει:

a.       Προσδιορισμός σεναρίων χρήσης και δοκιμών

b.      Υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος

c.       Ανάπτυξη μεθόδων αδιάλειπτης καταγραφής θέσης οχήματος και αλγορίθμων σύντηξης δεδομένων θέσης

d.      Ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών επικοινωνίας για συλλογή δεδομένων

e.       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και αναπαράσταση των δεδομένων

f.        Σχεδιασμός και εγκατάσταση πλατφόρμας για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (big data)

g.       Ανάπτυξη υπηρεσιών cloud για αξιολόγηση διαδρομών και οδικής συμπεριφοράς

2.       Δημιουργία κατάλληλων εφαρμογών τελικών χρηστών. Συγκεκριμένα:

a.       Ανάπτυξη εφαρμογής για συλλογή και κοινοποίηση ενημερωτικών μηνυμάτων στα κινούμενα οχήματα.

b.      Ανάπτυξη εφαρμογής αναπαράστασης δεδομένων στο κέντρο διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου

c.       Ανάπτυξη εφαρμογής για διαχειριστές στόλου οχημάτων.

3.       Παρακολούθηση διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

(Ενότητες εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6)

Διάρκεια σύμβασης: Τριανταέξι (36) μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 35.000€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τις επί μέρους εργασίες που θα ανατεθούν και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39§9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: 1.       Δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας για την ευφυή διαχείριση των οχημάτων που θα περιλαμβάνει:

a.       Ανάπτυξη μεθόδων αδιάλειπτης καταγραφής θέσης οχήματος και αλγορίθμων σύντηξης δεδομένων θέσης

b.      Ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών επικοινωνίας για συλλογή δεδομένων

c.       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και αναπαράσταση των δεδομένων

d.      Σχεδιασμός και εγκατάσταση πλατφόρμας για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (big data)

e.       Ανάπτυξη υπηρεσιών cloud για αξιολόγηση διαδρομών και οδικής συμπεριφοράς

2.       Ανάπτυξη κατάλληλης εφαρμογών τελικού χρήστη. Συγκεκριμένα, Ανάπτυξη εφαρμογής για συλλογή και κοινοποίηση ενημερωτικών μηνυμάτων στα κινούμενα οχήματα.

3.    Παρακολούθηση διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

(Ενότητες εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6)

 

Διάρκεια σύμβασης: Τριανταέξι (36) μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 18.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τις επί μέρους εργασίες που θα ανατεθούν και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39§9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: 1.       Δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας για την ευφυή διαχείριση των οχημάτων που θα περιλαμβάνει:

a.       Υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος

b.      Ανάπτυξη μεθόδων αδιάλειπτης καταγραφής θέσης οχήματος και αλγορίθμων σύντηξης δεδομένων θέσης

c.       Ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών επικοινωνίας για συλλογή δεδομένων

d.      Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και αναπαράσταση των δεδομένων

e.       Σχεδιασμός και εγκατάσταση πλατφόρμας για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (big data)

2.       Δημιουργία κατάλληλης εφαρμογής τελικού χρήστη. Συγκεκριμένα: Ανάπτυξη εφαρμογής αναπαράστασης δεδομένων στο κέντρο διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου

3.       Παρακολούθηση διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

(Ενότητες εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6)

Διάρκεια σύμβασης: Τριανταέξι (36) μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 35.000€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τις επί μέρους εργασίες που θα ανατεθούν και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39§9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου 5-ετούς φοίτησης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: 1.       Δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας για την ευφυή διαχείριση των οχημάτων που θα περιλαμβάνει:

a.         Προσδιορισμός σεναρίων χρήσης και δοκιμών

b.         Υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος

c.          Ανάπτυξη μεθόδων αδιάλειπτης καταγραφής θέσης οχήματος και αλγορίθμων σύντηξης δεδομένων θέσης

d.         Ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών επικοινωνίας για συλλογή δεδομένων

e.         Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και αναπαράσταση των δεδομένων

f.          Ανάπτυξη υπηρεσιών cloud για αξιολόγηση διαδρομών και οδικής συμπεριφοράς

2.       Δημιουργία κατάλληλων εφαρμογών τελικών χρηστών. Συγκεκριμένα:

a.       Ανάπτυξη εφαρμογής για συλλογή και κοινοποίηση ενημερωτικών μηνυμάτων στα κινούμενα οχήματα.

b.      Ανάπτυξη εφαρμογής για διαχειριστές στόλου οχημάτων.

3.       Παρακολούθηση διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

(Ενότητες εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6)

Διάρκεια σύμβασης: Τριανταέξι (36) μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 35.000€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τις επί μέρους εργασίες που θα ανατεθούν και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39§9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5: Νέος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής
Πλήθος θέσεων: Έως δύο (2) θέσεις
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: 1.       Δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας για την ευφυή διαχείριση των οχημάτων που θα περιλαμβάνει:

a.       Ανάπτυξη μεθόδων αδιάλειπτης καταγραφής θέσης οχήματος και αλγορίθμων σύντηξης δεδομένων θέσης

b.      Ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών επικοινωνίας για συλλογή δεδομένων

c.       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και αναπαράσταση των δεδομένων

d.      Σχεδιασμός και εγκατάσταση πλατφόρμας για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (big data)

e.       Ανάπτυξη υπηρεσιών cloud για αξιολόγηση διαδρομών και οδικής συμπεριφοράς

2.       Δημιουργία κατάλληλων εφαρμογών τελικών χρηστών. Συγκεκριμένα:

a.       Ανάπτυξη εφαρμογής για συλλογή και κοινοποίηση ενημερωτικών μηνυμάτων στα κινούμενα οχήματα.

b.      Ανάπτυξη εφαρμογής αναπαράστασης δεδομένων στο κέντρο διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου.

c.       Ανάπτυξη εφαρμογής για διαχειριστές στόλου οχημάτων.

3.       Παρακολούθηση διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

(Ενότητες εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6)

Διάρκεια σύμβασης: Τριανταέξι (36) μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος των συμβάσεων ορίζεται έως του ποσού των 45.000€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τις επί μέρους εργασίες που θα ανατεθούν και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39§9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Περισσότερες πληροφοριές στο δεσμό.

Το Πρακτικό Επιλογής στο δεσμό.