ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No 2/2018

Αθήνα, 18-06-2018
Αρ. Πρωτ. 7700

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για την επιλογή ανάδοχου προμήθειας εξυπηρετητών (servers) για την επέκταση του Υπερ-Υπολογιστικού Συστήματος (HPCCluster) που είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο Υποδειγμάτων Ενέργειας – Οικονομίας – Περιβάλλοντος (E3MLab) της Σχολής ΗΜΜΥ. Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Ερευνητικών Δράσεων Επιστημονικών Υπευθύνων», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 65014601

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Παντελής Κάπρος

Μέλος ΔΕΠ ΕΠΙΣΕΥ

Προϋπολογισμός: 58.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ), εδρεύον στην Αθήνα, Πατησίων 42 (ΤΚ 10682, ΑΦΜ 090162593, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών) στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση Ερευνητικών Δράσεων Επιστημονικών Υπευθύνων» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 65014601 προκηρύσσει συνοπτικό, λόγω προϋπολογισμού, διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € προϋπολογισμού 58.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ
Ιωάννης Βασιλείου,
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια εξυπηρετητών (servers) για την επέκταση του Υπερ- Υπολογιστικού Συστήματος (Cluster) που είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο Υποδειγμάτων Ενέργειας – Οικονομίας – Περιβάλλοντος (E3MLab) της Σχολής ΗΜΜΥ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Εργαστήριο Υποδειγμάτων Ενέργειας-Οικονομίας- Περιβάλλοντος (E3MLab), Παλαιό Κτίριο ΗΜΜΥ, 3ος όροφος, γραφείο 3.2.1.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός   Μειοδοτικός  Διαγωνισμός  σε  Ευρώ,     με  υποβολή σφραγισμένων φακέλων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00) € – πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΕΠΙΣΕΥ στο πλαίσιο Προγράμματος με τον τίτλο «Ενίσχυση Ερευνητικών Δράσεων Επιστημονικών Υπευθύνων»
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έως 50 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

18-06-2018
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 02-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήτοι 14 πλήρεις ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με παράλληλη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕY, www.iccs.gr.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ημερομηνία: 02-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις       ΕΠΙΣΕΥ,    Ηρώων    Πολυτεχνείου  9,             TK.          15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 12

μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ (Απόφαση ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ: 15-06-2018, Θέμα: 4.2)
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 48822000-6: Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Servers)
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ: 210-772 4024

– Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:

κος Κοτσικόνας Ηλίας, Τηλ. +30 210 7723629, email: central@e3mlab.eu

 

Περισσότερες πληροφορίες στο δεσμό