Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Φορολογικών Συστημάτων και Διασύνδεση με Απομακρυσμένο Εξυπηρετητή», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 62097600 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Χρήστο Καψάλη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Επιστημονικός Συνεργάτης / Ερευνητής
Ειδικότητα: Διδάκτωρ, ΠΕ Πληροφορικής
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Έλεγχος και αποσφαλμάτωση φορολογικού μικροκώδικα και λογισμικού εφαρμογών Φορολογικών Μηχανισμών και έλεγχος ορθής διασύνδεσης των εν λόγω μηχανισμών με απομακρυσμένο εξυπηρετητή.

Υποβολή πρότασης έως 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 15:00, σε έντυπη μορφή.

Περισσότερες πληροφοριές στο δεσμό.

Το πρακτικό επιλογής είναι στο δεσμό.