ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No 1/2018 Για την Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 08-05-2018

Αρ. Πρωτ. 5786

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  No 1/2018

Για την Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ.

 Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το πρόγραμμα με τίτλο «E2DATA- European Extreme Performing Big Data Stacks», με  τα παρακάτω στοιχεία  και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63102500 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Νεκτάριος Κοζύρης – Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ ΕΠΙΣΕΥ
Προϋπολογισμός: 47.000,00€, απαλλάσσεται ΦΠΑ
Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ), εδρεύον στην Αθήνα, Πατησίων 42 (ΤΚ 10682, ΑΦΜ 090162593, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών) στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «E2DATA-European Extreme Performing Big Data Stacks»  και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63.1025 προκηρύσσει συνοπτικό, λόγω προϋπολογισμού, διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € προϋπολογισμού 47.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Βασιλείου,

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB), Παλαιό Κτίριο ΗΜΜΥ, 2ος όροφος, γραφείο 21.34Β
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή σφραγισμένων φακέλων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (47.00,00 – απαλλάσσεται ΦΠΑ).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ / H2020-ICT-2017-1, E2DATA 780245)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Έως 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 08-05-2018
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 04-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με παράλληλη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕY, www.iccs.gr.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ημερομηνία: 04-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  διαγωνιζόμενους επί 12 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ

(Απόφαση ΔΣ 16-04-2018, Θέμα: 3.3β)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)

48820000-2 (Εξυπηρετητές)

30237134-7 (Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών)

30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –            Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ: 210-772 4383

–            Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:  Δρ. Κωνσταντίνος Νίκας, Τηλ. +30 210 7724159, email : knikas@cslab.ece.ntua.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο δεσμό