ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ: 1842/23-02-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 με τίτλο: «Δράσεις του Ερευνητικού  Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» της Πράξης: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002738 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68003300  το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

για τις παρακάτω θέσεις:

Περισσότερες πληροφορίες στο δεσμό.

Το πρώτο απόσπασμα πρακτικού του  ΔΣ  ΕΠΙΣΕΥ με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής προσωπικού στο δεσμό. Σε συνέχεια του πρώτου αποσπάσματος πρακτικού του ΔΣ, δεύτερο απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ με την νεότερη εισήγηση της επιτροπής επιλογής προσωπικού στο δεσμό.

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

Ιωάννης Βασιλείου,

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ