ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24.10.2017

Αρ. Πρωτ. 11413/04.10.2017

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

No 2/2017

Για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την διογάνωση του 2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου του 2018.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το πρόγραμμα με τίτλο «2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018)», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 62/1022

 Συνημμένο αρχείο Διακύρυξης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διογάνωση του 2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018), στην Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου του 2018
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή σφραγισμένων φακέλων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (59.900,00€ -πλέον ΦΠΑ).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 100% από ιδιωτικούς πόρους
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έως 30-11-2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 24.10.2017
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία:06.11.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήτοι 12 πλήρεις ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕY, www.iccs.gr, μη περιλαμβανομένης της ημέρας ανάρτησης και της ημέρας υποβολής των προσφορών.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 06.11.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 12 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης της ισχύος τους
ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

(Απόφαση ΔΣ 19.10.2017, Θέμα: 3.2.γ )

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 79950000-8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –          Γραμματεία – Πρωτόκολλο ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ: 210-772 3847

–          Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:

Ιωάννης Γκόνος Τηλ 2107723539, email : igonos@cs.ntua.gr