Διακήρυξη Συνοπτικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας Νο1/2017. Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.

Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνση των προσφερόντων

 

Διευκρινήσεις σχετικά με το Διαγωνισμό “Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων”