Αποτέλεσμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέσης αορίστου χρονου ιδιωτικού δικαίου για την κεντρική υπηρεσία του ΕΠΙΣΕΥ

Συνημμένο το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ της 16/11/16.

Υπάλληλος γραφείου, υποστήριξης λειτουργίας & εξωτερικής διεκπεραίωσης (Αρ. Πρωτ. 3987/25-04-2016)